Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница административни услуги

Технически услуги

 

Административни услуги – общинска собственост


І.Удостоверение относно произхода на недвижим имот
Необходими документи:
• Молба по образец;
• Документи доказващи отношение към общински имоти /нотариален акт, скица на имот/;
Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 5 дни.

ІІ.Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
Необходими документи:
• Молба по образец;
• Документи, доказващи собствеността на имота.
Такса – няма.
Срок за изпълнение – 1 месец.

ІІІ.Учредяване право на строеж върху общински терен
Необходими документи:
• Молба
Такса – няма.
Срок за изпълнение – 30 дни след влизане в сила на решение на Общински съвет

ІV.Издаване на копие от заповед за деактуване
Необходими документи:
• Писмено искане.
Такса – 1,00 лв.на страница.
Срок за изпълнение – 3 дни.

V.Замяна на общински недвижими имоти с имоти – собственост на физически или юридически лица
Необходими документи:
• Молба
• Документ за собственост;
• Скица на имот.
Срок за изпълнение – 30 дни от влизане в сила на решение на Общински съвет.

VІ.Удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижим имот общинска собственост
Необходими документи:
• Молба по образец;
Нотариални актове;
• Други документи, доказващи собствеността.
Такса – 5,00 лв.
Срок за изпълнение – 5 дни.

VІІ.Заверка или препис от документи по преписка за недвижими имоти – общинска собственост
Необходими документи:
Молба.
Такса:
- За препис – 1,00 лв.на страница;
- За заверяване на копие – 1,00 лв.
Срок за изпълнение – 3 дни.

VІІІ.Молба – декларация за обстоятелствена проверка
Необходими документи:
- молба – декларация по образец
Такса – 5.00лв.
Срок за изпълнение – 3 дни

ІХ.Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху общинска земя с учредено право на строеж
Необходими документи:
-молба по образец;
-документ за собственост върху построената сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по §6 от преходните правила на Закона за собствеността;
-скица на имота;
-удостоверение от отдел „К и УТ”, че сградата е законно изградена;
-удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
-удостоверение за наследници, ако е необходимо;
Такса – 20.00лв.
Срок за изпълнение – 30 дни

Х.Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и други физически и юридически лица
Необходими документи:
-молба;
-документ за собственост;
-скица на имота по действащия регулационен план;
Срок за изпълнение - 30 дни от влизане в сила на решение на Общински съвет.

 

Административни услуги - ТСУ

1. Издаване на скица на недвижим имот
2. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
3. Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване.
4. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ, касаещи отделни поземлени имоти за идентичност на поземлен имот.
5. Издаване на удостоверение за търпимост на основание §16 ал.1 от ЗУТ (за строежи, изградени до 07.04.1987г.)
6. Издаване на удостоверение по реда на чл.52 ал.4 във връзка с чл.32 от ЗКИР.
7. Издаване на скица и удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ.
8. Издаване на разрешение за прокопаване.
9. Издаване на разрешение за строеж на прозирна ограда.
10. Издаване на виза за плътна ограда по дворищно-регулационните граници.
11. Издаване на виза за плътна ограда по уличната регулация.
12. Издаване на разрешения за поставяне по реда на чл.56 ал.1 и 2 от ЗУТ и във връзка с чл.57 ал.1 от ЗУТ.
13. Издаване на разрешение за временен строеж.
14. Издаване на разрешение за строеж.
15. Издаване на разрешение за строеж извън границите на урбанизираните територии.
16. Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя.
17. Издаване на разрешение за строеж в горски фонд.
18. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
19. Одобряване на проект и издаване на акт за узаконяване.
20. Заверка и регистрация на заповедна книга за строеж.
21. Регистрация и въвеждане в експлоатация на строеж четвърта категория.
22. Регистрация и въвеждане в експлоатация на строеж пета категория.
23. Регистрация на технически паспорт на строеж.
24. Допускане на ПУП за изменение на ПРЗ; на ПУП за земеделска земя; на ПР по реда на § 8 от ПР на ЗУТ; на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ.
25. Провеждане на процедури по одобряване на ПУП.
26. Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план.
27. Освидетелстване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи.
28. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот по чл.192 от ЗУТ.
29. Констатиране на факти и обстоятелства по ТСУ, касаещи завършеността на сграда в груб строеж – чл.181 ал.2 от ЗУТ.
30. Заверяване на екзекутивна документация по чл.175 ал.2 от ЗУТ.

 

2000-08 Dilys Design & Solutions