Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница Общински съвет

Структура и състав

С П И С Ъ К
на Общинските съветници
от мандат 2007-2011 година

 

 1. Лиляна Ангелова Драганова – ПП „ГЕРБ”
 2. Стоян Атанасов Арнаудски – ПП „ГЕРБ”
 3. Емилия Стефанова Стойнова – ПП „ГЕРБ”
 4. Станислав Петров Рименов – ПП „ГЕРБ”
 5. Албена Венциславова Велчева – ПП „ГЕРБ”
 6. Найден Петров Драганов – Предизборна коалиция „Коалиция за Долна баня – БСП, ЗНС и ПП ”НДСВ”
 7. Филип Борисов Джамбазов – Предизборна коалиция „Коалиция за Долна баня – БСП, ЗНС и ПП „НДСВ”
 8. Ангел Методиев Янкулов – ПП „ВМРО – Българско национално движение”
 9. Огнян Славейков Добрев – ПП „ВМРО – Българско национално движение”
 10. Илия Димитров Лазаров – Предизборна коалиция „За Долна баня” / СДС и ДСБ /
 11. Росен Владимиров Анчин – Предизборна коалиция „За Долна баня „ / СДС и ДСБ /

 

Общински съвет

Общинският съвет – Долна баня е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закон.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет се състои от единадесет общински съветници, избрани от населението на общината.

Общинският съвет определя политиката на общината , относно местното самоуправление, регионалното развитие, общинската собственост, общинските финанси, образованието, културата, благоустройството и комуналното обслужване, социалното подпомагане, здравеопазването, опазването на околната среда, спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет:

 • Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове.
 • Избира и освобождава председателя на общинския съвет.
 • Определя структурата на общинската администрация и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.
 • Определя размера на трудовото възнаграждение на кмета в рамките на действащата нормативна уредба.
 • Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.
 • Определя размера на местните такси в граници, определени със закон.
 • Приема решения за придобиване , стопанисване и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета.
 • Приема решения за създаване , преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие и определя своите представители в тях.
 • Приема решения за ползване на банкови кредити.
 • Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или части от нея, при условията на закона за устройство на територията.
 • Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на общината.
 • Определя изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от етническите, историческите, социалните и др. особености на общината, както и от състоянието на техническата и социална инфраструктура.
 • Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина и определя свои представители в тях.
 • Прави предложения за именуване и преименуване на улици, площади, вилни зони, курортни местности и други обекти с общинско значение.
 • Обсъжда и приема решения по предложения на кмета по въпроси от своята компетентност.
 • Одобрява символи, празници и печат на общината.
 • Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
 • Решава и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и общинската администрация, с който се уреждат въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на общинската администрация, както и всички въпроси, посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинският съвет приема наредби, правилници, инструктажи и решения по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител в седемдневен срок.

Актовете на общинския съвет се излагат на определено от кмета място в сградата на общината и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

При нарушаване на наредбите се прилага административно наказателно производство по реда на Закона за административни нарушения и наказания.

Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14 - дневен срок от изтичане на мандата на предишния общински съвет и избира с тайно гласуване от своя състав председател на съвета.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 • по негова инициатива
 • по искане на една трета от общинските съветници
 • по искане на една пета от избирателите на общината
по искане на областния управител.

Общински съветници

Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагане на клетвата.

Общинските съветници имат право:

 • Да бъдат избирани в състава на постоянни и временни комисии на съвета
 • Да предлагат включването в дневния ред на заседанието на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внасят проекти за решения.
 • Да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета.
 • Да отправят питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът не реши друго.

Общинските съветници са длъжни:

 • Да присъстват на събранията на общинския съвет, на постоянните и временни комисии, в които са избрани и да участват в решаването на разглежданите въпроси.
 • Да поддържат връзки с избирателите и да ги информират за дейността и решенията на общинския съвет.

Общинските съветници нямат право да участват в ръководствата на общински фирми/директори, управители, заместник-директори или заместник-управители/.

Общинските съветници не могат да участват при вземане на решения, когато се отнасят до техни имуществени интереси или до интереси на съпрузи и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително.

Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на неговите комисии.

За времето, през което изпълнява задълженията си, той получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

Държавните органи, стопански и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинските съветници, както и да им предоставят сведения и документи, които са им необходими във връзка с дейността им като съветници, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.


Постоянни комисии на Общинския съвет  

Постоянна комисия №1

„Общинска икономическа и инвестиционна политика.Евроинтеграция.Общинско имущество.Общински финанси,данъци и такси.Общинска администрация.Обществен ред и сигурност.Бедствия,аварии и катастрофи.

1.Огнян Славейков Добрев-Председател
2.Станислав Петров Рименов
3.Емилия Стефанова Стойнова
4.Лиляна Ангелова Драганова
5.Найден Петров Драганов

Постоянна комисия №2

„Регионална политика.Инфраструктури.Устройство на територията.Земеделие и гори.Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.Благоустрояване и комунални дейности.

1.Станислав Петров Рименов-Председател
2.Филип Борисов Джамбазов
3.Албена Венциславова Велчева
4.Огнян Славейков Добрев
5.Стоян Атанасов Арнаудски

Постоянна комисия №3

„Образование.Култура.Ритуали.Културни исторически и архитектурни паметници.Здравеопазване.Социални грижи.Работа с деца и младежи.Работа с ромско население.Развитие на отдиха,спорта и туризма.

1.Албена Венцеславова Велчева-Председател
2.Стоян Атанасов Арнаудски
3.Емилия Стефанова Стойнова
4.Филип Борисов Джамбазов
5.Лиляна Ангелова Драганова

 

 
2000-08 Dilys Design & Solutions