Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница

Население

 

Демографско развитие

Населението в община Долна баня възлиза на 4 736 към 31.12. 2003г, което измерено в процентно изражение е около 1,9% от населението на Софийска област или около 0,058% от населението на България към дадения момент./Приложение №1/

Територията на общината може да се определи като гъсто населена /70,8ч/кв.км/,ако бъде разгледана в обсега на съседната й община Костенец 48,4ч/кв.км/ и се доближва до средните за страната стойности / 70,3 ч/ кв.км / .Населението на общината е концентрирано главно в града, като курорт Долна баня предстои да се развие като туристическа дестинация.

Населението към 31.12.2003г наброява 4 736 човека ,като се наблюдава прираст през 2004 г/4 948души/.Тенденцията на отрицателен естествен прираст обаче се запазва през годините , като през 1999г. естествения прираст е -3 , 41‰ при -7,68 ‰ средно за София област, през 2000г става 1,049 ‰ при среден ръст -8,014 ‰ за областта ,през 2001г значително намалява и става -2,52 ‰ при -7,805 ‰ за областта, през 2002г е 0,209 ‰ , като се наблюдава значително повишаване на показателя и за София област става -18 ‰ ,през 2003г е -3,80 ‰ при -8,623 ‰ за областта, а през 2004г естественият прираст става -3,88 ‰ за Община Долна баня.

Възрастовата структура на населението е аналогична на тази в Югозападен район за планиране, в чийто териториален обхват попада Долна баня .През 2001г най- голям е дела на населението в трудоспособна възраст – около 30% /за 2001г броят на населението в трудоспособна възраст е 1 324 за жените и 1 464 за мъжете /, като това съотношение е приблизително запазено и през 2004г.В етническия състав в общината присъства групата на ромите , която е около 1/3 от общото население.

Година
1999
2000
2001
2002
2003

В брой

 

 

 

 

 

население в подтрудоспособна възраст в Долна баня

974

957

981

1017

998

население в подтрудоспособна възраст в София област

44179

42302

44276

42790

41213

в трудоспособна възраст в Долна баня

2751

2746

2743

2751

2757

в трудоспособна възраст в София област

143768

140673

152727

153314

153597

в надтрудоспособна възраст в Долна баня

1034

1061

1022

1011

981

в надтрудоспособна възраст в София област

74204

73295

73456

71775

70178

В образователната структура, тенденцията , която се наблюдава е аналогичната в страната. През 2001г най–висок е дeлът на притежаващите средно образование /30% при средно 34,5% за страната/, следван от тези със основно /27,07% при 25,02% за страната/ и под основно образование /24% при 16, 75% за страната/.


Справка за образователната структура на населението към 01.03.2001г.

Вид Образование

Брой

% от общото население

Висше

169

3,56

Полувисше

124

2,61

Средно

1444

30,4

Основно

1314

27,7

Подосновно

1183

24,92

Неграмотни

172

3,62

Един от основните проблеми, е големият брой на нежелаещите да завършат средно образование. За 2001г неграмотната част от населението в Общината е около 4%, което заедно с процента на тези с под основно образование /20%/ оформя доста голям ръст на нежелаещите да зъвършат средно образование. Това по своя характер е една от основните пречки при по-нататъшното им реализиране на пазара на труда.

Забелязва се трайна тенденция към спад в броя на населението, запазва се и отрицателния прираст /изключение прави само 2003г когато има положителен прираст/.

Броят на жените превишава този на мъжете през проследения период /1999--2004г/.

Значителен е броя на непритежаващите средно и основно образование, като не се наблюдава намаляване на техния брой през проследения период. Това от своя страна би могло да се окаже сериозен проблем. Ето защо трябва да се предприемат редица мерки, свързани с подобряване на икономическото и образователно състояние на населението.

 

Социална инфраструктура

Грижи за социално слабите в Долна баня се полагат от Дирекция “Социално подпомагане”, като общият брой на социално слабите е около 1500.

Ясно изразената тенденция /за 1999г. броят им е 17 или 3,61%, а през 2004г е 420 или 8,83%/ към увеличаването броя на хората с увреждания, дори при очевидно ниският относителен дял вече е тревожна. От 1999г. до 2004г. броя на хората с увреждания е нараснал почти 2,5пъти. Утвърдилата се вече влошена инфраструктура, природна и социална среда, както и липсата на лицензирани социални услуги на територията на общината утежняват положението на хората с увреждания - необходимо е насочване усилията по няколко направления: Медицинска рехабилитация, трудова заетост, достъпна битова и околна среда, социална, икономическа и правна защита, достъп до информация и комуникация, достъпни социални услуги

В сравнение с 1999г /198бр./ се наблюдава ясно изразена тенденция към постоянно увеличаване броя на подпомаганите за периода /през 200г броят им става 241,2001г броят им става 257, през 2002г. - 307, а през 2004г. - 361 /, като през последната година се наблюдава лек процент на намаляване с 1,32%, което е резултат от влизането на програмите за заетост.

В групата на социално слабите възрастни хора тенденцията е в отрицателен аспект, но пък няма сериозна заплаха поради малкия процент на хора в тази рискова група и съществува съвсем реална възможност да се ограничи и идентифицира успешно проблемът - чрез разкриване на подходящи и достъпни социални услуги.

 

През последните години броят на многодетните семейства се е увеличил с 1,3 пъти, като в по-голямата си част тези семейства са от ромски произход.

Един от основните проблеми, стоящи пред многодетните семейства при отглеждане на децата им е лошата материална среда, ниската хигиена и липсата на образование и култура от страна на родителите. Ето защо се провежда социална политика на защита и полагане на грижи включително и от страна на общината за създаване на по-добра среда за тяхното развитие

Относителният дял на зависимата част от населението е доста висок и тенденциозно нарастващ - към 2004г. спрямо 1999r.- 1,9 пъти увеличение.

Броят на всички целеви групи, обхванати в анализа живеят на прага на беднстта с помощта на социалните помощи.

 
2000-07 DILDEsign-studio