Община Долна баня
Местната власт
Животът
 

 

 

главна страница

Политика по качеството

 

политика по качеството
политика по качеството
политика по качеството

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Община Долна баня, като орган на държавната власт на местно ниво, е една непрекъснато усъвършенстваща се система в посока висококвалифицирано и професионално обслужване.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Е НЕПРЕКЪСНАТО ДА ПОДОБРЯВА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДА РАБОТИ И РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА СИ ТАКА, ЧЕ:
ДА ПРЕДОСТАВЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ, С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МУ СТАТУС

ДА ИЗГРАДИ УСТОЙЧИВА ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА НА ОСНОВАТА НА МЕСТНИ ТРАДИЦИИ И РЕСУРСИ, КАТО ГАРАНТИРА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДА ПРЕВЪРНЕ ДОЛНА БАНЯ В ТИХО И СПОКОЙНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ТЪРСЕНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ СЪС СЪХРАНЕНА ПРИРОДА, КАЧЕСТВЕНА ТЕХНИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАПАЗЕНА КУЛТУРА И БИТ

За постигане на своята цел, ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ следва следните основни принципи:
? Просперитетът на общината зависи от нейното население. В тази връзка в центъра на вниманието на общинското ръководство е всеки един гражданин и жител, чиито изисквания се стремят да удовлетворят в максимална степен общинските служители.

? Бързо и качествено обслужване на гражданите и юридическите лица, като разбира се в основата на това стоят служителите в Общинската администрация и за целта ръководството на общината осигурява:
- добър микроклимат и адекватно заплащане;
- възможност за повишаване знанията и квалификацията;
- възможност за израстване в йерархията;
- здравословна работна среда.

? Ръководството в отговор на това очаква от служителите си:
- да дават всичко от себе си за изпълнение на поставените задачи;
- да изпълняват задълженията си отговорно, безпристрастно, открито, ръководени от критериите за качество;
- да подобряват работата си с гражданите, отнасяйки се с уважение, честно и открито.

Ръководството гарантира, че изложената политика е известна на всички служители, те разбират нейния смисъл и значение и полагат усилия за изпълнение на произтичащите от нея последствия.
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ е ангажирана да следи постоянно измененията в националните и международни нормативни документи, както и да прилага непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

Текущите конкретни и измерими цели по качеството се определят при провеждането на Прегледа от ръководството.

Въз основа на така определените цели на Община Долна баня и приетата във връзка с тяхното обезпечаване Програма за регионално развитие

ДЕКЛАРИРАМ

личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, гарантираща правата и очакванията на гражданите на ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ за качеството на извършваните от нас услуги и за тяхното непрекъснато подобряване.

 

 


 

 

 

2000-08 Dilys Design & Solutions