Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница Общински съвет

Наредби

 

Решение №26 по протокол №4

Решение №25 по протокол №4

Решение №24 по протокол №4

Решение №23 по протокол №4

Решение №22 по протокол №4

Решение №21 по протокол №4

Решение №20 по протокол №4

Решение №19 по протокол №4

Решение №18 по протокол №4

Решение №17 по протокол №4

Решение №16 по протокол №4

Решение №15 по протокол №3

Решение №14 по протокол №3

Решение №13 по протокол №3

Решение №12 по протокол №3

Решение №11 по протокол №3

Решение №10 по протокол №3

Решение №9 по протокол №3

Решение №8 по протокол №3

Решение №7 по протокол №3

Решение №6 по протокол №3

Решение №5 по протокол №2

Решение №4 по протокол №2

Решение №3 по протокол №2

Решение №2 по протокол №1

Решение №1 по протокол №1

Наредба за чистотата и опазване на околната среда на територията на Община Долна баня

Наредба за документооборота в Община Долна баня

Наредба за поддържане на обществен ред на територията на Община Долна баня

Наредба за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Долна баня

Наредба за предоставяне на общински концесии

Наредба за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги

Наредба за символиката на Община Долна баня

Наредба за преместваеми съоръжения на територията на Община Долна баня

Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на сгради или части от тях
на територията на Община Долна баня

Правилник за работата на Общински съвет

 

нагоре

 
2000-07 DILDEsign-studio