приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

По гражданско състояние

Извършване на административни услуги по гражданско състояние
от служба ЕСГРАОН - ценоразписа може да  видите от  ТУК

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Искане за издаване на документ от акт за гражданско състояние

Декларация по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Молба за установяване на българско гражданство

Заявление за припознаване на дете

Заявление за промяна на име на дете по чл. 19а от ЗГР

Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Заявление за постоянен адрес

Адресна карта за настоящ адрес

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (раждане, брак, смърт)

Удостоверение за раждане-дубликат

Препис - извлечение от акт за смърт - за втори с следващ път

Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Удосотоверние за сключване на  брак от български гражданин в чужбина

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Съставяне на актове за гражданско състояние на  български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Издаване на удостоверение да промени на настоящ адрес