приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Tехнически услуги

Публични регистри - ТСУ

 Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2016 г.

 Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2017 г.

 Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2018 г.

 Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2019 г.

 Регистър на обектите, въведени в експлоатация - 2020 г.

 Регистър на заверените технически паспорти на сгради - 2016 г.

 Регистър на заверените технически паспорти на сгради - 2017 г.

 Регистър на заверените технически паспарти на сгради - 2018 г.

 Регистър на заверените технически паспорти на сгради - 2019 г.

 Регистър на заверените технически паспорти на сгради - 2020 г.

 Регистър на заверените технически паспорти на сгради - 2021 г.

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2017 г. 

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2018 г.

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2019 г.

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2020 г.

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП е ИПУП - 2021 г.

 Регистър на издадените разрешения за строеж - 2017 г.

 Регистър на издадените разрешения за строеж - 2018 г.

 Регистър на издадените разрешения за строеж - 2019 г.

 Регистър на издадените разрешения за строеж - 2020 г.

 Регистър на издадените разрешения за строеж - 2021 г.

 

Административни услуги - ТСУ

 1. Издаване на скица на недвижим имот
 2. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
 3. Издаване на виза за проектиране
 4. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ОЕСУТ
 5. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти
 6. Издаване на разрешение за строеж от главния архитект за обекти І- ва категория
 7. Издаване на разрешение за строеж от главния архитект за обекти ІІ- ра категория
 8. Издаване на разрешение за строеж от главния алхитек за обекти ІІІ- та категория
 9. Издаване на разрешение за строеж от главния архитект за обекти ІV- та категория
 10. Издаване на разрешение за строеж от главния архитек за обекти от V- та категория
 11. Издаване на разрешение за обекти VІ- та категория
 12. Извършване на оценка за съответствие на проект - изменение на одобрен инвестиционен проект от ОЕСУТ
 13. Заверяване на екзекутивна документация по чл. 175, ал. 2 от ЗУТ
 14. Констатиране на факти и обстоятелства по ТСУ, касаещи завършеността на сграда в груб строеж - чл. 181, ал. 2 от ЗУТ
 15. Участие на общински служител за съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво на строеж
 16. Регистрация на технически паспорт на строеж
 17. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж ІV- та и V- та категория
 18. Допускане за изработване на ПУП
 19. Допускане за изменение на ПУП
 20. Провеждане на процедури по одобряване на ПУП
 21. Разрешение за изработване на план - извадка
 22. Освидетелстване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи по ЗУТ
 23. Издаване на удостоверение за търпимост на основание чл. 16, ал. 1 от ЗУТ ( за строежи, изградени до 31.03.2001 г.)
 24. Издаване на удостоверение по реда на чл. 54а, ал. 4 във връзка с чл. 32 от ЗКИР
 25. Издаване на комбинирана скица и удостоверение по чл. 11 от ППЗСПЗЗ
 26. Издаване на комбинирана скица и удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
 27. Издаване на удостоверения за имоти държавна или общинска собственост
 28. Освидетелстване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи от ЗУТ и издаване на удостоверение за заличаване от кадастралните планове
 29. Разглеждане на скица- проект за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план
 30. Разрешение за прокарване на временен път
 31. Съгласуване и одобряване на план- извадка
 32. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот
 33. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот по чл. 192 от ЗУТ
 34. Издаване на специфични удостоверения, становища и уведомителни писма
 35. Предоставяне на копия (преписи) от документи по ЗУТ
 36. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
 37. Презаверка на разрешение за строеж
 38. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно,  детско, учебно заведение и жилищни сгради
 39. Удостоверение за реално определени части на поземлен имот
 40. Заповед за смяна на титуляра в разрешението за строеж
 41. Издаване на удостоверение за административен адрес
 42. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ
 43. Искане за закупуване на земя с отстъпено право на строеж