приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Стратегии, програми, планове и други актове на Общински съвет

-12 Принципа за добро демократично управление на местно ниво

 

- Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Долна баня 2022 г. - 2026 г.

- Общинска програма за закрила на детето за 2022 година в община Долна баня

- План за действие на Община Долна баня за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023 година

- Културен календар за 2022 година на Община Долна баня

- Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците през 2021 година

- План за интегрирано развитие на община Долна баня (2021-2027 г.)

- Програма за управление и разпореждне с общинска собственост за 2022 година

- Годишен план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2022 година

- ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2021-2022 ГОДИНА

- ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021 ГОДИНА

- Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня (2020-2022)

- Доклад на община Долна баня за 2020 г. в изпълнение на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020) на област Софийска

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.

- Културен календар за 2021 година на община Долна баня

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за период 2020 г. - 2023 г.

- Правилник за организацията и дейността на общинската комисия по безопастност на движението по пътищата при община Долна баня

- Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година на Община Долна баня през 2019 година

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 година в община Долна баня

- Общинска програма за закрила на детето за 2020 година в община Долна баня

- Програма за управление за периода 2019-2023 година

- Програма за енергийна ефективност на Община Долна баня за периода 2020 - 2023 година

- Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за период 2020 - 2030 година

- Културен календар на община Долна баня за 2020 година

- Доклад за средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Долна баня за периода 2020-2023 г.

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година

- Стартегия за управление на общинската собственост в Община Долна баня за периода 2019-2023 година

- Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня, Софийска област

- План за противодействие на тероризма на територията на община Долна баня

- Анализ на ситуацията и оценка на стратегията в Община Долна баня, 2019 г.

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020 

- Общинска програма за закрила на детето за 2019 година в община Долна баня

- Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2018 година

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година

- Декларация за профилирана паралелка "Технологичен туризъм", план-прием за учебната 2017/2018 г.

- Общински план за развитие на община Долна баня 2014 - 2020 година

- Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие "Обществена пералня", Долна баня

- Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г. 

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020

- Общинска програма за закрила на детето за 2018 година в община Долна баня 

- Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2017 година

- Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017 година 

- Мониторингов доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2017 година на Общински план за интеграция на ромите в Община Долна баня (2014-2020 г.)

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година

- Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Долна баня (2017-2018 г.)

- Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2017-2018 година

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 - 2020 г.

- Актуализирана Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 г. - 2020 г.

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 - 2020

- Допълнение към мониторингов доклад на екипа за координация и мониторинг за изпълнение на дейностите от общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2017 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 - 2020

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 - 2020

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 година в община Долна баня по изпълнение на Общинск стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020

- Годишен мониторингов доклад за 2016 година на екипа за координация и мониторинг по изпълнението на дейностите от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня (2016-2020 г.)

- Общинска програма за закрила на детето за 2017 година в община Долна баня

- Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2016 година

- Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня /2014 - 2020г./

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020 г.

- Актуализирана Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 г. - 2020 г.

- Общинска програма за закрила на детето за 2016 година за община Долна баня

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за период 2016-2019 г.

- Доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2015 г. на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

- Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2015 година

- Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество към община Долна баня за 2014г.

- Последваща оценка на Общински план за развитие на община Долна баня 2007 -2013 година

- Общинска програма за закрила на детето за 2015 година за община Долна баня

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2017 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2015 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016г.

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016

- Актуализиран годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016

- Програма на община Долна баня за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2012 - 2015 г.

-  Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Долна баня 2007 - 2013 година, през 2011 година

- Културен календар на община Долна баня за 2017 година

- Културен календар на община Долна баня за 2016 година

- Общински план за развитие на община Долна баня 2007-2013 година

- Общински план за младежта 2013 година

- План за защита при бедствия в община Долна баня

- План за действие на община Долна баня за подкрепа на интеграционните политики 2012 - 2014 година

- План за бъдещо развитие на ДДЛРГ "Констанца Ляпчева" град Долна баня

- Програма за управление и развитие на Община Долна баня 2011г.-2015г.

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година

- Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Долна баня

- Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня- 2011-2016 година

- Мониторингов доклад за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на социалните услуги в община Долна баня за периода 2011-2014 г.

- Допълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня - 2011-2016 година

- Пограма за енергийна ефективност на община Долна баня за 2011-2012г.

- Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Долна баня за периода 2011- 2015 г.

- Стратегия за интеграция на малцинствата в община Долна баня за периода 2007-2013г.

- Доклад на междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 година на община Долна баня

- Декларация за достъп на младите хора до култура в община Долна баня

- Годишен Доклад за наблюдение на "Общинския план за развитие 2007-2013 г." за 2012 година

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2014 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016

-Доклад за анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Долна баня

- Мерки за оптимизиране механизмът за взаимодействие между Местната комисия за БППМН при община Долна баня и Общинската комисия за закрила на детето 

- Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Долна баня

- Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Долна баня за периода 2011-2015 година

- Стратегия за интеграция на малцинствата в Община Долна баня за периода 2007-2013 година

- Тарифа за таксите за правото за водовземане от находище с минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на община Долна баня и таксите за издаване на разрешително за водовземане

- Правилник за устройствто и дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към община Долна баня

- Правилник за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически иинтеграционни въпроси към община Долна баня