приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Проекти

 

Проекти от 2007 год. до днес

Агенция за социално подпомагане
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
Проект: "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Долна баня"
 
Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19

 Бенефициент: Община Долна баня

 Стойност на проекта: 159 453,36 лева

 Начало на проекта: 04.01.2021 г.

 Край на проекта: 30.06.2022 г.

Цели на проекта:

Обща цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност жители на Община Долна баня, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-голяма степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

Специфични цели:

1. Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани на Община Долна баня, които поради бедност и продължаваща социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

2. Да допълни и разшири общинските мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.

 

 

"Патронажна грижа + в община Долна баня"
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 300 975,54 лв.  от ЕСФ
 
Начало на проекта: 01.02.2021 г.
 
Край на проекта: 30.04.2022 г.

Цел на проекта: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
 
 
 
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 44 145,00 лв. ( 37 523,25 лв. от ЕСФ и 6 621,75 лв. НФ)
 
Начало на проекта: 01.06.2020 г.
 
Край на проекта: 31.12.2020 г.
 
Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долна баня чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
 

 
"Целево подпомагане с топъл обяд в община Долна баня"
 
Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020"
 
Агенция за социално подпомагане
 
Бенефициент: Община Долна баня
 
Стойност на проекта: 14 355,00 лева
 
Начало на проекта: 01.05.2020 г.
 
Край на проекта: 19.06.2020 г.
 
Цел на проекта: Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят прехраната си.
 
 

"Интегриран подход за социално щастие и образование"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Бенефициент: Община Долна баня

Партньори: "Долна баня строй" ЕООД, СУ "Неофит Рилски", СНЦ "Тийм глоб" и Сдружение "Талантс"

Асоциирани партньори: Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция

Стойност на проекта: 853 303.51 лв., от които по ОП РЧР - 483 551.10 ЛВ., по ОП НОИР - 369 751.40 лв.

Начало на проекта: 22.03.2019 г.

Край на проекта: 31.12.2021 г.

Цел на проекта:

Повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите чрез реализация на комплексни мерки.

Специфичните цели са насочени към подкрепа за социално включване чрез:

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
  • Осигуряване на достъп до образование и обучение;
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

 

"Изграждане на социално предприятие - обществена пералня, осигуряващо социално-икономическа рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи в гр. Долна баня"

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 250 688,20 лв. (213 084,97 лв. от ЕС и 37 603,23 лв. НФ)

Начало на проекта: 01.07.2018 г.

Край на проекта: 01.11.2019 г.

Цел на проекта:

1. Подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на хора с увреждания чрез психо-социална рехабилитация и абилитация - мотивационни тренинги; включване в дейности и програми за активна социализация и подкрепена заетост (поставяне на реалистични цели във връзка със заетостта, възстановяване/изграждане на трудови навици, познания за организационна култура и етика, "стаж" в обществена пералня, умения за търсене на работа и подкрепа за задържане на работно място);

2. Осигуряване на заетост на 16 лица с увреждания в трудоспособна възраст чрез създаване на жизнеспособно и конкурентно социално предприятие - обществена пералня;

3. Повишаване на перспективите за завръщане/включване в реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания;

4. Повишаване на социалната чувствителност към проблемите на хората от уязвими групи и създаване на нагласи за корпоративна социална отговорност сред представители на бизнеса на територията на община Долна баня и местната общност като цяло.

 

"Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ "Юрий Гагарин", ведно с пролежащото дворно пространство, в гр. Долна баня, община Долна баня"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 520 339,88 лв.

Начало на проекта: 05.10.2017 г.

Край на проекта: в процес на изпълнение

Цел на проекта:

1) В двора се обособяват 7 самостоятелни площадки за игра на открито, всяка оборудвана с аналогични съоръжения за игра, съобразени с възрастта на отделните групи;

2) Изграждане на 1 обща площадка за спортни игри;

3) Озеленяване;

4) Изграждане на нова поливна система зазелените площи;

5) Завършване на оградата с масивна;

6) Където е необходимо се предвижда отваряне на основите от страните на влагата и изпълняването на хидроизолационни мероприятия за отстраняване на дефектите;

7) В помещенията - ремонт и реконструкция, подмяна на настилки в някои помещения, подмяна на стълбищен и балконски парапети, оформяне на терасите, покриване на входното преддверие;

8) Кухненски блок - кухнята се преустройва като разливна и част от помещенията променят предназначението си;

9) Демонтаж на стари вентилационни инсталации и изграждане на нови;

10) Подмяна на вратите в сутерена, подмяна на стара дървена дограма с нова PVC. 

 

"Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна баня"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 1 726 396,16 лв.

Начало на проекта: 21.09.2017 г.

Край на проекта: в процес на изпълнение

Цел на проекта:

1) Реконструкция на пътни и тротоарни настилки на ул. Христо Смирненски", ул. "Маришка", ул. "Новодомска";

2) Реконструкция на пътни и тротоарни настилки и подмяна на осветление - ул. "Рилско шосе";

3) Подмяна на улично осветление: реконструкция и модернизация на улично осветление, включващо подмяна на съществуващите осветителни тела с нови светодиодни осветителни тела и оразмеряване на нова въздушна захранваща линия за улично осветление, добавяне на нови стълбове с осветителни тела, в участъците, където е необходимо на територията на следните улици: ул. "Пенчо Славейков", ул. "Димитър Благоев", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Бистришка", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Маришка", ул. "Новодомска", ул. "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий", ул. "Деница", ул. "Спортна слава", ул. "Дъб", ул. "Георги Кирков", ул. "Явор", ул. "Ясен", ул. "П. Р. Славейков", ул. "Иван Вазов", ул. "Тодор Каблешков".  

 

"Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня" с подобекти: общински път SFO2191/II-82, Долна баня - Костенец/ - Пчелин /III-8222/, участък от км 0+257 до 4+135; общински път SFO1190 /II-82, Костенец - Радуил/ - Долна баня - поч. ст. Долна баня - х. Гергиница, участък от км 0+799 до км 4+320.45"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 4 810 569,14 лв.

Начало на проекта: 19.09.2017 г.

Край на проекта: в процес на изпълнение

Цел на проекта:

1) Възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества на пътя, което включва:

  • постигане на технически елементи отговарящи на нормативите за съответната проектна стойност;
  • гарантиране на носимоспособността на настилката;
  • гарантиране равността на настилката;
  • гарантиране на добро отводняване;
  • безопасност при организация на движението.

2) Рехабилитация на съществуващата настилка;

3) Възстановяване на маркировката;

4) Подмяна и допълване на вертикалната сигнализация;

5) Подмяна на всички бордюри с видима част от 15 см. и изпълнение на нови тротоари;

6) Пред входовете за гаражи и портални врати към дворовете бордюрите да се понижат с 15 см.;

7) За всички напречки улици, там където свършва тротоара и на края на пешеходните пътеки се предвижда скосяване на бордюра към платното;

8) Почистване и възстановяване на отводнителните съоръжения. За част от окопите е планувано облицоване с бетонови корита.

"Осигуряване на топъл обяд в община Долна баня -2016-2020"

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 346 475,85 лв.

Начало на проекта: 01.06.2016 г.

Край на проекта: в процес на изпълнение

Цели на проекта: 

Обща цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с топъл обяд с оглед преодоляване на основното материално лишение.

Конкретна цел: Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата обществена трапезария на територията на община Долна баня.

 

"Повишаване на капацитета на служителите на Община Долна баня за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

  Бенефициент: Община Долна баня

  Стойност на проекта:  73 501,68 лв.

  Начало на проекта: 06.12.2013 г.

  Край на проекта: 06.09.2014 г.

 Цел на проекта: Подобряване на ефективността на работата в    община Долна баня.

 Специфични цели: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията на община Долна баня, чрез подобряване на квалификацията на служителите й при изпълнение на служебните им задължения.

 

   

 

"Ефективно партньорство в Община Долна баня за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики"

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 58 150 лв.

Начало на проекта: 25.11.2013 г.

Край на проекта: 25.08.2014 г.

Цел на проекта:

Да се въведат ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Долна баня

Специфични цели:

1) Да се изгради и успешно внедри стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общинските политики в община Долна баня

2) Да се разработят и внедрят механизми за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на законодателството и политиките на местно ниво в община Долна баня

3) Да се разработят и приемат нови местни стратегически документи в община Долна баня, които ще действат през следващия програмен период, в синхрон с всички документи с националните и регионални/местни приоритети, както и с действащото законодателство

4) Да се разшири партньорство и координацията, със структурите на гражданското общество и другите администрации за формиране, прилагане и мониторинг на общински политики

5) Да се повиши капацитета на представителите на заинтересованите страни в сферата на стратегическото планиране в община Долна баня

 

"Община Долна баня - еталон за добро управление"

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 73 952,22 лв.

Начало на проекта: 22.08.2013 г.

Край на проекта: 22.08.2014 г.

Цел на проекта:

Постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции чрез оптимизиране на структурата на общинската администрация.

Специфични цели:

1) Постигане на яснота относно настоящото състояние на ефективността на процесите в общинската администрация - база за подобрение

2) Организация и отчетност, постигане на заложените резултати

3) Подобряване на организацията, работните процеси в общината, чрез анализ и актуализация на вътрешните процедури

4) Подобрение на ефективността на администрацията и прилагане на постигнатите в предходните дейности резултати в практиката

5) Висока информираност за реализацията на проекта чрез ОПАК и ЕСФ

 

„Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня”

Програма за развитие на селските райони

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 5 778 300 лв.

Начало на проекта: 27.11.2012 г.

Край на проекта: 15.07.2015 г.

Цел на проекта:

1) Изграждане на игрище за футбол

2) Изграждане и обновяване на трибуни за зрители

3) Изграждане на комбинирано спортно игрище

4) Изграждане на игрище за тенис и тенис на маса, волейбол и баскетбол, писта за лека атлетика

5) Изграждане на басейн и резервоар

6) Изграждане на помощно футболно игрище и спортни уреди, включително фитнес на открито

7) Изграждане на детска площадка

8) Цялостно благоустрояване на района

9) Проект за паркоустройство с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи

 

„Минералните води – източник на здраве и благосъстояние”

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 359 892,32 лв.

Начало на проекта: 23.01.2013 г.

Край на проекта: 23.01.2014 г.

Обща цел:

Укрепване на сътрудничеството в трансграничния район (ТГР) по отношение на подобряване на използване и управление на минералната вода. Постигането на тази цел ще се осъществи чрез съвместни усилия и ефективното сътрудничество между всички партньори в проекта (Община Долна баня, Община Нишка баня, Лесотехнически университет) и ще доведе до повишаване на икономическото въздействие и социално-икономическото развитие в ТГР като по този начин ще бъде постигнат пряк трансграничен ефект.

Специфични цели:

1) Научно обосновано, икономически изгодно и екологосъобразно управление и използване на минералните води в ТГР

2) Създаване на предпоставки за развитие на балнеолечение и устойчив спа и уелнес туризъм

3) Споделяне на най- добри практики и опит в сферата на опазване на и управление на минералните води и спа и уелнес туризма в ТГР между двете страни

4) Създаване на условия за по-здравословен живот и социално-икономически просперитет на местното население чрез пълноценното използване на минералните води

5) Разработване на съвместна програма за възстановяване на минералните води и развитие на балнеолечението, спа и уелнес туризма

6) Увеличаване на благосъстоянието на местното население, чрез намаляване на безработицата, създаване на нови работни места в сферата на туризма и промотиране на възможностите за развитие на капацитета за използване на минералните води в района

7) Подкрепяне на процеса на евро интеграция

 

Проект BG161PO001/3.2-02/2011

„Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация- Самоков- Долна баня- Сапарева баня”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 г.

Бенефициент: Община Самоков

Партньори: Община Долна баня и Община Сапарева баня

Стойност на проекта: 404 367 лв.

Начало на проекта: 13.08.2012 г.

Край на проекта: 13.08.2014 г.

Цел на проекта:

Развитие на интегриран регионален туристически продукт за повишаване на регионалния маркетинг.

Специфичните цели на проекта са насочени към: подкрепа за развитието на дестинация със значителен туристически потенциал, популяризираща природно, културно и историческо наследство; насърчаване предлагането, намаляване сезонността и увеличаване заетостта на легловата база в региона; преодоляване икономическата диверсификация на територията, чрез използване на иновативни, съвременни средства и техники за достигане до нови пазарни сегменти.

  

Проект BG051PO001-5.1.04-0002-C0001

„Грижи за достоен живот”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 194 986,12 лв.

Начало на проекта: 01.02.2013 г.

Край на проекта: 30.04.2014 г.

Цел на проекта:

Разширяване на дейността на Домашен социален патронаж в община Долна баня чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда, което да предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда: лична помощ, подкрепа за социално включване и помощ при комунално – битови дейности.

Специфични цели:

1) Осигуряване на достоен живот чрез предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда

2) Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица в община Долна баня

 

Проект BG051PO001-5.1.02-0028-С0001

„Нови възможности за социално включване в община Долна баня”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейския съюз и Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

Бенефициент: Община Долна баня

Стойност на проекта: 134 599,44 лв.

Начало на проекта: 01.03.2012 г.

Край на проекта: 31.07.2013 г.

Цел на проекта:

Да се осигурят възможности за създаване на устойчива заетост и активност на лица от рисковите групи в община Долна баня, което да доведе до социално включване и сближаване на тези лица и развитието на социалната икономика и социалния капитал на местно ниво.

Специфични цели:

1) Чрез създаването на Социално предприятие – Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство” да се осигури подкрепа първоначално за поне 20 лица от целевите групи за включване в трудовия живот и социално интегриране и сближаване.

2) Социалното предприятие да се ситуира на местно ниво като инструмент за развитие на социалната икономика като: лицата от целевите групи се наемат, обучават, мотивират, насочват, и впоследствие подпомагат активно в намирането на следваща по- високо клалифицирана/по- платена работа.

3) Създаване на иновативни за Общината добри практики в предоставянето на социални услуги за населението чрез формирането на нов тип социално предприятие, което да се превърне в двигател на местната социална икономика и работата с лицата от целевите групи.

 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА”

Бенефициент: Община Самоков

Партньори: Община Костенец, Община Долна баня и Община Ихтиман

Стойност на проекта: 9 478 365 лв.

Начало на проекта: 03.08.2012 г.

Край на проекта: 03.03.2015 г.

Цели на проекта:

1) Изграждане на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Самоков

2) Изграждане на център за сепариране на отпадъците

3) Изграждане на сепарираща и компостираща инсталации - инженеринг

 

 „Достойни условия за труд и реализация на хора с трайни увреждания” – Фонд „Рехабилитация и социална интеграция” – наети на работа двама инвалиди в община Долна баня, извършен ремонт и оборудване в помещение на общината и „Клуб на инвалиди” – 2007.

Младежка програма „Старт на кариерата”, стартирал 2004 г. – текущ.
Назначени и работещи в община Долна баня младежи, завършили висше образование – икономист, еколози, компютърен специалист


Община Долна баня работи и по програмите „От социални помощи към заетост”
Ежегодно през м. май се провежда филмов фестивал „Зелена вълна- 21 век” съвместно с фондация „Европейски екологичен фестивал”, посветен на екологията и опазването на околната среда.
Корпус на мира – Порграма „Местно и организационно развитие” в общината работи доброволец от корпуса на мира - приключен 2007


Проект “Развитие на туризма и повишаване местния капацитет в Долна баня.”
Общината внедри система за управление на качеството на база на ISO 9001 и получи сертификати с акредитация на UKAS и ANAB , както и НАССР в общинските обекти /2007/.
По програма ФАР съвместно с Балкански институт по труда и социалната политика и община Костенец стартира проект INFOREGIO -2007 – партньори -
Инвеститорски бюлетин за двете общин


„Активни услуги на пазара на труда”
- подпомагане на малък бизнес, Наименованието на проекта е „Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес в Община Долна баня” и срока за реализация е в периода: 07.12.2007 – 07.08.2008 г.- партньори

 

 „Повишаване благосъстоянието на децата в община Долна баня чрез развитието на социални услуги в Център за обществена подкрепа” 

финансиран по програма ФАР към МТСП,

стойност: 135 390,00 евро; 100% Безвъзмездна финансова помощ (БФП)

цели:

- обща: Подобряване благосъстоянието на децата в община Долна баня чрез предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск.

- специфични: 1) В община Долна баня да се създаде Център за обществена подкрепа (ЦОП), който да предоставя услуги за деца на възраст от 3 до 18 години и техните семейства в риск в 4 приоритетни направления. 2) Да се изградят професионални умения на специалистите в ЦОП за предоставяне на услуги за деца и семейства в риск. 3) Да се привлече обществения интерес към услугите, които се предоставят в ЦОП.

резултати: Ремонтирани и оборудвани помещения на ЦОП; обучен екип от 6 специалисти, които да предоставят услугите в ЦОП; функциониращ ЦОП в община Долна баня; разширен спектър от разнообразни услуги за деца и семейства; повишена информираност на общината по отношение на услугите за деца и семейства, които се предлагат от ЦОП

 

 „Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води на град Долна баня и летовище Долна баня и проектиране на обща

ПСОВ”финансиран по програма ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

стойност – 636 500,00 лева; 100% БФП

цели:

- основна: Изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна система и ПСОВ на гр. Долна баня и летовище Долна баня

- подцели: 1) Провеждане на необходимите процедури и осигуряване на разрешително за заустване на отпадъчните води. 2) Избор и узаконяване на площадка за ПСОВ. Осигуряване на трасета на довеждащите канализационни колектори. 3) Провеждане на процедура за изпълнител/и за изграждане на инфраструктурата на населеното място. 4) Подготовка на апликационна форма за кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Очаквани резултати: Да се подготвят качествени и пълни инвестиционни проектни предложения за изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа и ПСОВ, както и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в населеното място, с които впоследствие община Долна баня да кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

„Реконструкция на мостово съоръжение над р. Марица в гр. Долна баня по път ІV-82002 гр. Долна баня – разклон за с. Пчелин”.

финансиран по програма: Програма за развитие на селските райони (ПРСР);

стойност – 1 629 284,00 лв.; 100% БФП;

цели:

Обща цел : Подобряване на качеството на живот в Община Долна баня, чрез подобряване на пътната инфраструктура.

Конкретните цели: 1) Да се подобрят транспортно-експлоатационните качества на общинската пътна мрежа между населените места; 2) Да се намали времето за пътуване и да се подобри достъпа до общинските административни точки в гр. Долна баня; 3)Да се осигури комфортен и безопасен пътно-транспортен достъп в Община Долна баня; 4) Да се подобрят техническите елементи на пътната инфраструктура; 5) Да се задоволят  належащите градски потребности

Очаквани резултати: Подобряване на транспортно експлоатационните условия при използването на съоръжението и подобряване живота на населението.

 

„Реконструкция на баня-хамам /„Римска баня”/ в гр. Долна баня – архитектурен паметник на културата”

финансиран по програма: Програма за развитие на селските райони (ПРСР);

стойност – 302 210,00 лв.; 100% БФП;

цели: 1) Подобряване и доближаване на средата на живот за жителите на община Долна баня до средноевропейските стандарти; 2)Повишаване привлекателността на общината; 3) повишаване заетостта на местните хора и намаляване на миграционните процеси; 4) Опазване на богатото културно-историческо и природно наследство на община Долна баня.

Очаквани резултати: Римската баня (хамамът) да се превърне в атрактивен туристически обект, който ще привлича посетителите и гостите на града със своята експозиция (фотоси, аудио и видео-материали) на тема история и  традиция при използването на минералната вода.

 

 „Достоен живот”

Община Долна баня има одобрен проект и предстои в най-скоро време подписване на Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

стойност – 170625,40 лв.; 100% БФП;

цели:  обща цел: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора

специфични цели: 1) Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си; 2) Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.

Очаквани резултати: 1) Реализирането на проекта ще даде възможност за подобряване качеството на живот на 60 лица с увреждания и самотно живеещи  лица, ще подобри тяхното самочувствие, ще намали чувството им на безпомощност и изолация;

2) Осигуряване на трудова заетост на 15 социални асистента и 15 домашни помощника.