приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Природа и екология

Много са природните предимства на Долна баня. Природната характеристика, свързана с влиянието на високата планина, разнообразието на релефа и растителността, различните надморски височини /от 800 до 2000 метра/, обуславят здравословен умереноконтинентален и планински климат, както и висока чистота на въздуха. Зимата е мека, пролетта - влажна, лятото - прохладно и приятно, а есента - топла и слънчева.

Курортното селище “Долна баня” е защитено от замърсявания, температурни прегрявания и силно охлаждане, за което спомага влиянието на река Марица. Снежната покривка е устойчива от два до три месеца, а в същото време е голям броят на слънчевите дни.

Най-голямата природна атракция на Долна баня са белите щъркели, които са символ и на добра поличба. През 1999 година Долна баня спечели първо място в проведения Национален конкурс за най-много щъркелови гнезда с 21 гнездящи двойки бели щъркели.

По своето местонахождение общината попада в резерват “Ибър”, който е важна част от Националния парк “Рила”. Това дава възможност за участие в различни проекти, свързани със защитата на редки растителни и животински видове, както и за определяне на нови и приобщаване на стари туристически маршрути.

Близостта на курорта ”Боровец” също влияе върху сполучливото участие на града в туристическия бизнес. Професионалната квалификация на човешките ресурси от Долна баня е предпоставка за успешното развитие на града.

Друго предимство на града е близостта му до двата най-големи града в България - София и Пловдив.

Най-голямото богатство на Долна баня са минералните извори.
Термоминералните води на града притежават почти целия спектър от полезни качества.
Общата характеристика на водата е: слабоминерализирана, алкална, радиоактивна.

Геотермалният извор е с дебит 17 л/сек. като има неразкрит потенциал. Началната температура е 62 - 65 градуса по Целзий. Водите са подходящи за лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат и посттравматични състояния, дихателната и нервната системи, гинекологични и кожни заболявания, вторични анемии, проблеми с обмяната на веществата, както и за питейно приложение, но само за профилактика на кариес, поради високото съдържание на флуор.

Друг минерален извор е този, който се намира в местността “Бялата вода”, разположен на 2,5 км югозападно от града, с дебит 1 л/сек. и температура 26 градуса по Целзий. Водата се характеризира като хипотермална, слабоминерализирана, сулфатно-натриева, без санитарно-микробиологични признаци на замърсявания. Радиоактивните показатели са в границите на нормите на минералните води. Има устойчив физико-химичен състав и се използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика, както и за трапезни цели.

Община Долна баня е със слаба антропогенна дейност и значително запазени екосистеми и природни забележителности. Такива са територията южно от гр. Долна баня, т.е. Севернияj дял на Рила планина, включеният в Национален парк “Рила” резерват “Ибър” и природните забележителности в този район. Запазени и в добро състояние екосистеми са в обособения курорт от национално и местно значение. Проучванията за състоянието на околната среда, основани на данните на РИОСВ-София сочат, че община Долна баня е един от екологично най-чистите райони в страната.
Основни източници на организирани емисии от вредни вещества за общината са горивните инсталации с битов характер и емисиите от моторни превозни средства. Основни проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата, са автомобилният транспорт и битовият фактор – прахта от непочистените и неблагоустроени улици, битовите отпадъци. Акустичното натоварване на средата от средствата на транспорта е значително поради високите шумови нива, интензивността на транспортните потоци, състоянието на настилките, организацията на движението и други.
В процес на разработване е Общинската програма за опазване на околната среда.

Въздух

Основни замърсители на атмосферния въздух в района се явяват автомобилният транспорт и горивните инсталации с битов характер по време на отоплителния сезон.
Община Долна баня е определена като малък транспортен център с местно значение от ІV-та местна група. Автомобилното движение в района обременява околната среда и се явява източник на шумово натоварване, а наличието на неблагоустроени пътища е причина за запрашаване на атмосферата. Независимо от това обаче, замърсяването на атмосферния въздух с прах, азотни и серни окиси, въглероден окис, въглеводороди, оловни аерозоли и др. е незначително.  
Във вечерните часове на зимния сезон, при извършен анализ на замърсеност на атмосверния въздух, са констатирани минимално завишени емисии на серен двуокис, резултат от изгарянето на твърдо и течно гориво за битови нужди. Емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура, като неблагоприятните метеорологични условия и затруднената дифузия на замърсителите могат да бъдат причина за високи приземни концентрации на вредни вещества в близост до източниците, но поради разсъсредоточения им характер, емисиите са значително под допустимите норми.
С цел запазването на добрите показатели за чистотата на атмосферния въздух е необходимо да се предприемат превантивни мерки за недопускане влошаването на доброто му качество и намаляване на запрашеността.

Води

Основната водна артерия, протичаща през територията на общината, е р. Марица. Категоризирана е като ІІ категория водоприемник. Състоянието на водните екосистеми в реката е оценено като добро, с достатъчно самопречистващ капацитет, но тъй като в реката се изливат практически всички отпадни води, то опазването на чистотата на водите на р. Марица е една от най-важните задачи, стояща за изпълнение пред Общината. С изграждането на ПСОВ ще се реши въпроса с отпадните води на гр. Долна баня. През територията на града преминават и реките Долнобанска Бистрица, Очушница и Гуцалска. Остро стои въпросът с образуваните нерегламентирани сметища, резултат от неконтролируемото изхвърляне на битови отпадъци и оборска тор по поречията на реките и изграждането на Пречиствателна станция за питейни води.

Почви

Като потенциален източник на замърсяване на почвите с тежки метали и в частност с оловни аерозоли, могат да бъдат идентифицирани моторните превозни средства. Може да се очаква, че замърсени с олово са почвите на разстояние 15-20м от пътната настилка. Независимо, че няма конкретни изследвания на почвите в района, въз основа на горепосочените обстоятелства може да направим изводът, че почвите в община Долна баня не са замърсени с тежки метали и нефтопродукти. Екологично – чистото състояние на почвите в района е застрашено от вредните газове, отделяни при изгарянето на твърди и течни горива за битови нужди, които попадат в почвата под формата на киселинни дъждове, както и от комунално – битовата дейност – регламентираното и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които при неправилно съхранение замърсяват както почвите, така и подпочвените води.
Неправомерното изсичане на горите може да доведе до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване, а използването на големи количества нитратни торове при производството на земеделска продукция се явява заплаха за повишено съдържание на нитрати в почвата.    
Взети са превантивни мерки за недопускане замърсяване на почвите с пестициди, поради наличието на залежали такива, които се съхраняват в склад, който не е в добро състояние и е неохраняем.

Твърди битови отпадъци

Основен екологичен проблем, стоящ пред Общината, е управлението на дейностите по отпадъците. Те не само замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на земите, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората, но и в резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природните ресурси. Тяхното управление е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база и не на последно място висока обществена отговорност.
Община Долна баня има изготвена Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.