приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Проекти на нормативни актове

Уведомление и Докладна записка от 13.10.2021 г. относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Долна баня
 
Уведомление и Докладна записка от 29.09.2021 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Долна баня за 2021 г., във връзка с предложение за закупуване на поземлен имот с планоснимачен номер 1057, кв.108 ЦГЧ по плана на град Долна баня от 1985 г.
 
Уведомление и Докладна записка от 07.09.2021 г.  относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Долна баня за 2022 г.
 
Уведомление и Предложение от 23.03.2021 г. от кмета на община Долна баня относно приемане на подзаконов нормативен акт: Наредба за условията и реда за издаване на карта за безплатно паркиране на моторно превозно средство (МПС), обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране в община Долна баня
 
Уведомление и Докладна записка от 19.02.2021 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Долна баня за 2021 година във връзка с обявяване на обекти от първостепенно значение.
 
Уведомление и Докладна записка от 11.02.2021 г. относно приемане на "Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня /2020-2022 г./"
 
Уведомление и Докладна записка от 23.12.2020 г. относно предложeние за приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година.
 
Уведомление с вх. № 08-08-101/28.10.2020 г. 
 
Уведомление и Докладна записка от 22.07.2020 г. относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня
 
Уведомление и Докладна записка от 05.06.2020 г. относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за периода 2020 г. - 2023 г.
 
Уведомление и Докладна записка от 06.04.2020 г. относно приемане на Правилник за организацията на Общинската комисия по безопастност на движението по пътищата при община Долна баня
 
Предложение по чл.3 т.1 от ППЗЗД на общинска програма за закрила на детето за 2020 г., направено от г-жа Зорница Георгиева, Директор Д "СП", гр. Ихтиман (качено на 19.03.2020 г.)
Предложения и становища по изготвения проект на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. могат да се правят в 30-дневен срок от датата на публикуването чрез депозиране в деловодството на Общинска администрация Долна баня, ул. Търговска 134 или на e-mail:  
 
Уведомление и Докладна записка от 30.12.2019 г. относно Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Долна баня
 
Уведомление и Докладна записка от 30.12.2019 г. относно Предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Долна баня, приета с Решение №4, взето с Протокол №1/29.01.2019 г. на Общински съвет - Долна баня
 
Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Долна баня /на основание чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/
 
Уведомление и Докладна записка от 13.12.2019 г. относно Предложение за изменение на Наредба на Общински съвет Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Долна баня
 
Справка за постъпили предложения по изготвения проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/
 
Уведомление и Докладна записка от 21.11.2019 г. относно Проект на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за период 2020 г. - 2030 г.
 
Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Тарифа за таксите за правото за водовземане от находище на минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на община Долна баня и таксите за издаване на разрешително за водовземане / на основание чл.26., ал.5 от Закона за нормативните актове/
 
Уведомление и Докладна записка от 13.11.2019 г. относно Проект на изменение на Тарифа за таксите за правото на водовземане от находище на минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на община Долна баня и таксите за издаване на разрешително за водовземане
 
Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/
 
Уведомление и Докладна - записка от 28.02.2019 г., относно предложение за приемане на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
 
Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долна баня /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/
 
Уведомление и Докладна - записка от 20.12.2018 г., относно предложение за приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долна баня