приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

План за интегрирано развитие на община Долна баня

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ (ПИРО)

Планът за интегрирано развитие на община Долна баня е важен стратегически документ, който интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата таритория на общината, определя  актуалните проблеми, нуждите, средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината за периода 2021-2027 г.

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Необходимо е да се извърши цялостен анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и да се определят цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Долна баня, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

Участието на гражданите и бизнеса в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. Идеята е в анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Целта е  идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Долна баня с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.

Мненията и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Долна баня, може да пуснете в кутията, намираща се в сградата на община Долна баня, ет. 1 или да изпратите на имейл адрес: [email protected].

Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето развитие на община Долна баня.