приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Обжалвани актове

Заповед № ВР-8/11.04.2022 г. на Иван Иванов, Областен управител на Софийска област, във връзка с Решение № 22 по протокол № 13 от 25.03.2022 година на Общински съвет - Долна баня.

Решение № 202/24.02.2022 г. на АССО във връзка с Решение № 6/ 19.11.2019 г., изменено с Решение № 78/30.12.2020 г., на Общински съвет Долна баня

АССО, дело № 1213/2021 г., Тричленен състав, във връзка с Разпореждане - Протест № 2017/15.12.2021 г. на АССО, във връзка с Решение № 6/2019 г. на Общински съвет-Долна баня

Решение № 1368/21.12.2020 г. на АССО във връзка с Решение № 114/ 20.11.2012 г. на Общински съвет Долна баня

АССО, дело № 745/2020 г., във връзка с Решение № 1368 от 21.12.2020, относно отменяне на "Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания на територията на община Долна баня, приета с Решение № 114 от 20.11.2012 г. на ОбС - Долна баня.

АССО, дело № 955/2020 г., във връзка с Решение № 1177 от 11.11.2020, относно отменяне на разпоредбата на чл.51, ал.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Долна баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

АССО КАД.дело №745/2020 г., Тричленен състав, във връзка с Разпореждане №1365/06.10.2020 г.

АССО - Адм. дело №995/2020 г., във връзка с Разпореждане №1259/16.09.2020

Решение № 407 на АССО във връзка с Решение № 112 по Протокол № 17 от 20.11.2012 г. на Общински съвет - Долна баня

Заповед № ВР-2/14.01.2020 г.  от Галя Георгиева (за Областен управител на Софийска област, съгл. Заповед №ОА-8/13.01.2020 г.) във връзка с Решение №26 по Протокол №3 от 23.12.2019 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 840 на АССО във връзка с Решение №  174 по Протокол № 12 от 05.12.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 928 на АССО във връзка с Решение № 84 по Протокол № 4 от 29.04.2004 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 629/09.05.2019 г. на АССО  във връзка с Решение № 160 по Протокол № 9 от 09.10.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 840/24.06.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 174/05.12.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 629/09.05.2019 г. на АССО във връзка с Решение № 160/09.10.2008 г. на Общински съвет - Долна баня

АССО Адм. дело № 135/2019 г.

АССО Адм. дело № 445/2019 г., във връзка с Решение № 174 от 05.12.2008 г.

АССО Адм. дело № 386/2019 г., във връзка с Решение № 84 от 29.04.2004 г.

АССО - ТРИЧЛ. СЪСТАВ Адм. д.№ 1189/2018 г.

Определение № 1319/28.12.2018 г. на АССО

Административно дело № 1189/2018 г. по Разпореждане № 1627/07.12.2018 г. на АССО

Административен съд - София област Адм. дело № 1057/2018 г.

Решение № 973/11.10.2018 г. на АССО по дело №555/2018 г. във връзка с Решение №54/12.04.2007 г. на Общински съвет - Долна баня

Решение № 607/31.05.2018 г. на АССО по дело №328/2018 г. във връзка с Решение №81/2007 г. на Общински съвет - Долна баня

Касационна жалба против Решение №758/06.07.2018 г. на АССО

Решение № 758/06.07.2018 г. на АССО по дело №429/2018 г. във връзка с Решение №5/3.11.2015 г. на Общински съвет - Долна баня