приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти
iso9001С лице към хората

Достъп до обществена информация

 

 

  • Приложения  
  1. Заявление за достъп до обществена информация
  2. Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация
  3. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
  4. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация
  5. Решение за отказ на достъп до обществена информация
  6. Протокол по чл. 35,ал.2 от Закона за достъп до обществена информация

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Гише № 1  в сградата на община Долна баня, ет. 1 - Деловодство

Адрес: 2040, гр.Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ № 134

e-mail: [email protected]

Телефон: 07120 / 21-21

Работно време: 08:00 – 17:30 часа

Отговорно лице: Секретаря на община Долна баня

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на  заявление (образец) –  писмено или устно.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите

Срок на изпълнение -  14 дни

Право на достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ дава право на ВСЕКИ:

    български гражданин,

    чужд гражданин или лице без гражданство,

    юридическо лице ,

да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

Повторно използване на информацията

Всеки гражданин на Република България, чужденец или лице без гражданство, и всички юридически лица имат право на повторно използване на информация.

Информация за повторно ползване се предоставя след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща  на община Долна баня: , както и на платформата за достъп до общиствена информация.   

Такса: Информацията за повторно използване се предоставя безплатно. Заплащат се материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на обществената информация, нормативно определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите.

Община Долна баня не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Община Долна баня не е длъжна да продължава създаването и събирането на определн вид информация за нуждите на повторното й ползване.