приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Докладни записки

Докладна записка с входящ № 88/08.10.2021 г.

Докладна записка с входящ № 85/23.09.2021 г. относно прекратяване на Договор за предоставяне на концесия от 11.03.2005 г. върху част от обект - публична общинска собственост, представляващ минерален водоизточник  /находище - сондаж РМ-141/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 22006.122.7, м. Бялата вода, целият с площ 228 494 кв. м, в землището на гр. Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, с НТП - земеделска земя и с предмет на договора: "Особено право на ползване върху част от минералната вода от Находище, м. Бялата вода, сондаж РМ-141"

Докладна записка с входящ № 84/23.09.2021 г. относно отчет за осъществяваната концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 година

Докладна записка с входящ № 82/21.09.2021 г. относно изграждане на монументален християнски кръст върху бетонов фундамент в поземлен имот 22006.176.9 - частна общинска собственост, местност Градището - Шама тепе, вид територия - горска, и разширение на коларски път от горите и земите от горския фонд, собственост на Община Долна баня

Докладна записка с входящ № 81/15.09.2021 г. относно искане на становище относно  заустването на дъждовни и условно чисти води от хотелски комплекс на фирма "Аква Термала" ЕООД и коритото на "Селско дере", гр. Долна баня

Докладна записка с входящ № 80в/08.09.2021 година относно проект на изменение на първоначалния план за капиталови разходи на община Долна баня

Докладна записка с входящ № 80б/08.09.2021 г. относно отчет на "Долна баня строй" ЕООД за 2020 година

Докладна записка с входящ № 80а/07.09.2021 г. относно корекция в поименния списък на капиталави разходи за 2021 г. на община Долна баня

Докладна записка с входящ № 80/02.09.2021 г. относно учредяване на сервитут - право на прокарване на площадкова технологична техническа инфраструктура за газоснабдяване, кислородно стопанство и кислородна линия на "ЕЛ БАТ" А, за етапно изпълнение, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ЗУТ

Докладна записка с входящ № 79/02.09.2021 г. относно даване съгласие за изработване на Подробен устройствен план План за засрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот УПИ ХІІ - Детска площадка, кв.103 по плана на гр. Долна баня от 1985 г., общ. Долна баня

Докладна записка с входящ № 77/01.09.2021 г. относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 год.

Докладна записка с входящ № 76б/16.08.2021 г. относно поевтиняване на храната в ДГ "Юрий Гагарин"

Докладна записка с входящ № 76а/16.08.2021 г. относно промяна на цените на услугите в Обществена пералня Долна баня

Докладна записка с входящ № 76/06.08.2021 г. относно определяне на продажни цени за дървесина стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица

Докладна записка с входящ № 75/03.08.2021 г. относно сключване на анекс към договор за предоставяне на концесия от 11.03.2005 г. за добив на минерална вода от сондаж 141 от находище на минерална вода - публична общинска собственост, м. "Бялата вода"

Докладна записка с входящ № 74/26.07.2021 г. относно отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд с идентификатор 22006.188.1 в местността "Луджо дере" по КК и КР на землището на Долна баня

Докладна записка с входящ № 73/23.07.2021 г. относно приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2020 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2020 г., придружет с отчети за изпълнението на сметките за средства от ЕС и Чужди средства

Докладна записка с входящ № 69/16.07.2021 г. относно разкопаване на уличната тротоарна настилка по ул. Христо Смирненски

Докладна записка с входящ № 67/24.06.2021 г. относно: Сключване на договор с "БТК" ЕАД за отдаване под наем на помещение, находящо се на първи етаж в сграда, построена в УПИ-II - "Център за културно-образователни дейности", кв. 26 по  плана на гр. Долна баня

Докладна записка с входящ № 65/23.06.2021 г. относно: Отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд с идентификатор 22006.10.30 в местността "Каймакчика/Чешмелия" по КК и КР на землището на Долна баня с обща площ 1.745 м2 с НТП "Нива".

Докладна записка с входящ № 61/27.05.2021 г. относно: Безвъзмездно предоставяне на помещение на Политическа партия "Има такъв народ"

Докладна записка с входящ № 60/27.05.2021 г. относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.

Докладна записка с входящ № 55/10.05.2021 г. относно дарение за храм "Свети Мина" гр. Долна баня, масивна стопанска сграда със ЗП  28 /двадесет и осем/ кв.м, навес с оградни стени със ЗП 40 /четиридесет/ кв. м в УПИ IV - гробищен парк, кв. 96 по плана на гр. Долна баня

Предложение с входящ № 54/23.04.2021 г. относно приемане на подзаконов нормативен акт: Наредба за условията и реда за издаване на карта за безплатно паркиране на моторно превозно средство (МПС), обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране в община Долна баня

Докладна записка с входящ №53/09.04.2021 г. относно отпускане на средства за Великден

Докладна записка с входящ №51/08.04.2021 г. относно предоставяне на помещение за офис, във връзка със създаване на мобилен общински център /офис/ за консултантски услуги към Национална служба за съвети в земеделието

Докладна записка с входящ №50/02.04.2021 г.

Докладна записка с входящ №47/25.03.2021 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Долна баня за 2021 година

Докладна записка с входящ №46/25.03.2021 г. относно закупуване съдове /кофи/ за смет на жителите на община Долна баня

Докладна записка с входящ №45/25.03.2021 г. относно проект за изменение на първоначалния планза капиталови разходи на община Долна баня

Докладна записка с входящ №44/25.03.2021 г. относно дарение на храм "Свети Мина" гр. Долна баня, масивна стопнска сграда със ЗП 28 /двадесет и осем/ кв.м, навес с оградни стени със ЗП 40 /четиридесет/ кв.м в УПИ IV  - гробищен парк, кв. 96 по плана на град Долна баня.

Докладна записка с входящ №43/25.03.2021 г. относно ползването на приетите и одобрени насаждения, от лесосечния фонд през 2021 г. от горите и земите от горския фонд, собственост на Община Долна баня след решението на Общински съвет.

Докладна записка с входящ №42/25.03.2021 г. относно приемане насаждения, в които ще се извърши ползване през 2021 г. от горите и земите от ГФ, след одобрението на Общински съвет и ползване на лесосечния фонд през 2021 г. от горите и земите  от горския фонд, собственост на Община Долна баня.

Докладна записка с входящ №41/22.03.2021 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собсвеност на община Долна баня за 2021 година във връзка с обявяване на обекти от първостепенно значение

Докладна записка с входящ №38/12.03.2021 г. относно създаване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност

Докладна записка с входящ №37/12.03.2021 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2021-2022 г.

Докладна записка с входящ №36/12.03.2021 г. относно приемане на "Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня (2020-2022 г.) "

Докладна записка с входящ №33/22.02.2021 г. относно продажба на общинска земя с отстъпено право на строеж, УПИ ХІІІ-120, кв.11

Докладна записка с входящ №32/22.02.2021 г. относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на      основание чл.37о. и чл.37и. от ЗСПЗЗ. Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд

Докладна записка с входящ №28/15.02.2021 г. относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение за "Оборудване и обзавеждане в пет социални услуги в община Долна баня" към Фонд "Социална закрила"

Доклад към актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на община Долна баня за периода 2021-2023 г. и бюджетна прогноза за местни дейности на община Долна баня за периода 2020-2024 г. с входящ №27/15.02.2021 г.

Докладна записка с входящ №26/15.02.2021 г. относно проект за поименен списък на капиталовите разходи на обектите за 2021 година.

Доклад с входящ №25/15.02.2021 г. относно: Приемане бюджета на община Долна баня за 2021 година

Докладна записка с входащ №24/15.02.2021 г. относно: Бюджета на община Долна баня за 2021 г., индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности 2021-2023 г. и бюджетна прогноза 2022-2024 г.

Докладна записка с входящ №21/11.02.2021 г. относно възлагане изпълнение на дейност "Патронажна грижа" по проект BG05MOP001-6.002-0010 "Патронажна грижа + в община Долна баня", съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05MOP001-6.002 "Патронажна грижа +", Оперативна програма "Равитие на човешките ресурси " 2014-2020

Докладна записка с входящ №20/08.02.2021 г. относно: Отчет за дейността за 2020 г.; Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. и Обяснителна записка към него; Проект-Бюджет за 2021 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД - София

Докладна записка с входящ №19/08.02.2021 г. относно реализиране на проект "Детска градина-преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка в УПИ II-601, кв. 26, ул. Търговска 131а, гр. Долна баня, област Софийска"

Докладна записка с входящ № 16/05.02.2021 г. относно даване на съгласие за започване процедура за търпимост на гробищен храм "Свети ВМЧ Мина", находящ се на територията на общински гробищен парк

Докладна записка с входящ №14 /05.02.2021 г.

Докладна записка с входящ № 12/01.02.2021 г. относно сключване на предварителни договори по чл.15, ал.3. и ал.5 от ЗУТ

Докладна записка с входящ № 11/29.01.2021 г. относно Доклад на община Долна баня за 2020 г. в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите (2014-2020 г.) на област Софийска

Докладна записка с входящ № 07/22.01.2020 г., относно разширяване обхвата на целевата група и промяна в наименованието на "Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с психични разтройства" /ЦСРИПЛПР/ в гр. Долна баня, от ЦСРИ за лица с психични разтройства в ЦСРИ.

Докладна записка с входящ № 06/21.01.2021 г. относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - собственост на община Долна баня за 2021 г.

Докладна записка с входящ № 05/21.01.2021 г. относно предложение за Проект за Културен календар на Община Долна баня за 2021 г.

Докладна записка с входящ № 01а/07.01.2021 г.

Докладна записка с входящ № 01/07.01.2021 г.

Докладна записка с входящ № 108/30.12.2020 г. относно корекции по бюджета на община Долна баня за 2020 г.

Докладна записка с входящ № 105/22.12.2020 г. относно удължаване договорите за наем на помещения - лекарски кабинети

Докладна записка с входящ № 104в/21.12.2020 г.

Докладна записка с входящ № 104б/21.12.2020 г.

Докладна записка с входящ № 99/10.12.2020 г. относно намерение на община Долна баня да кандидатства с проектно предложение "Патронажна грижа + в община Долна баня".

Докладна записка с входящ № 98/09.12.2020 г.

Докладна записка с входящ № 97/24.11.2020 г. относно замяна на имоти и прекратяване на съсобственост между Община Долна баня и Стоян Гаджанов, бивш жител на гр. Долна баня

Докладна записка с входящ № 96а/20.11.2020 г.

Докладна записка с входящ № 88"а"/02.11.2020 г.

Докладна записка с входящ № 88/09.10.2020 г. относно проект за корекции по капиталовия списък на обектите за 2020 година

Докладна записка с входящ № 87/09.10.2020 г. относно Придобиване от община Долна баня на собственост върху поземлен имот с идентификатор 22006.134.56 по КККР на град Долна баня, община Долна баня, област София, представляващ земеделски имот в м. Дреняка, с начин на трайно ползване "нива", седма категория, с площ по документ за собственост от 20 710 кв.м, собственост на физически лица, във връзка с реализацията на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови/ отпадъци и последващи следексплоатационни грижи за площадката на рекултивираното депо.

Докладна записка с входящ № 86/09.10.2020 г. относно Намерение на община Долна баня да кандидаства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 "Топъл обяд"

Докладна записка с входящ № 83/30.09.2020 г. относно Действия за извеждане от експлоатация на язовир  "Санър дере" в ПИ № 22006.202.2, находящ се в местността "Санър дере" в землището на община Долна баня

Докладна записка с входящ № 82/21.09.2020 г. относно Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори за 2019 година

Докладна записка с входящ № 73/21.08.2020 г. относно изменение на уличната регулация.

Докладна записка с входящ № 69/10.08.2020 г. относно приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2019 г. и годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Долна баня за 2019 г., придружен с отчети за изпълнението на сметките за средствата от ЕС и Чужди средства

Докладна записка с входящ № 65/22.07.2020 г.

Докладна записка с вх. № 63/15.07.2020 г. относно промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 год.

Докладна записка с вх. № 54/08.06.2020 г. относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение за "Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас" към Фонд "Социална закрила".

Докладна записка с вх. № 53/05.06.2020 г. относно удължаване срока на договора за наем на лекарските кабинети

Докладна записка с вх. № 45/29.04.2020 г. относно промяна на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 год.

Докладна записка с вх. № 44/29.04.2020 г. относно учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Докладна записка с вх. № 43/28.04.2020 г. относно ползването на приетите и одобрени насаждения от лесосечния фонд през 2020 г. от горите и земите от горския фонд, собственост на община Долна баня след решението на Общинския съвет

Докладна записка с вх. № 41/01.04.2020 г. относно намерение на община Долна баня да кандидатства с проектно предложение "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

Докладна записка с вх. № 40/31.03.2020 г. относно Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Долна баня през 2019 г.

Докладна записка с вх. № 38/20.03.2020 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 г. в община Долна баня

Докладна записка с вх. № 33/16.03.2020 г.

Докладна записка с вх. № 32/12.03.2020 г. относно предоставяне на помещение на общинското политическо ръководство на Политичиска партия Воля

Докладна записка с вх. № 30/11.03.2020 г. относно продажба на общински имот с идентификатор 22006.36.30

Докладна записка с вх. № 29/11.03.2020 г. относно продажба на общински имот с идентификатор 22006.36.29

Докладна записка с вх. № 28/11.03.2020 г. относно продажба на общински имот с идентификатор 22006.36.28

Докладна записка с вх. № 27а/02.03.2020 г.

Докладна записка с вх. № 26/26.02.2020 г.

Докладна записка с вх. № 23/17.02.2020 г. относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за оптична кабелна линия

Докладна записка с вх. № 21/10.02.2020 г.

Докладна записка с вх. № 20/10.02.2020 г.

Докладна записка с вх. № 19/10.02.2020 г. относно намерение на община Долна баня да участва в Петата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Докладна записка с вх. № 18/05.02.2020 г. относно възлагане на кмета на община Долна баня да представлява община Долна баня в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализацията" ЕООД - София, което ще се проведе на 05.03.2020 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. Витоша №6, етаж 5, заседателна зала

Докладна записка с вх. № 17/31.01.2020 г. относно определяне на продажни цени за дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, склад община за физически лица местно население

Докладна записка с вх. № 16/31.01.2020 г. относно приемане насаждения, в които ще се извърши ползване през 2020 г. от горите и земите от ГФ, след одобрението на Общински съвет и ползване на лесосечния фонд през 2020 год. от горите и земите от горския фонд, собственост на Община Долна баня

Докладна записка с вх. № 13/29.01.2020 г. относно Доклад на община Долна баня за 2019 г. за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите (2014-2020 г.) на област Софийска.

Доклад за средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Долна баня за периода 2020-2023 г. с вх.№ 11/23.01.2020 г.

Докладна записка с вх. № 10/23.01.2020 г. относно проект на поименен списък на капиталови разходи за 2020 г. на община Долна баня

Докладна записка в вх. № 09/23.01.2020 г.

Докладна записка с вх. № 08/21.01.2020 г. относно предложение за Проект за Културен календар на Община Долна баня за 2020 г.

Докладна записка с вх. № 07а/20.01.2020 г. относно Програма за управление за периода 2019-2020 г.

Докладна записка с вх. № 07/20.01.2020 г. относно приемане на програма за енергийна ефективност на Община Долна баня за периода 2020-2023

Предложение с вх. № 06/17.01.2020 г. относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация - Долна баня

Докладна записка с вх. № 03/14.01.2020 г. относно предложение за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинсо имущество - собственост на Община Долна баня

Докладна записка с вх. № 37/23.12.2019 г. относно Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за периода 2020 г.-2030 г.

Докладна записка с вх.№ 36/20.12.2019 г.

Докладна записка с вх.№ 35/20.12.2019 г.

Докладна записка с вх.№ 34/20.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 33/16.12.2019 г. относно Предложение за изменение на Тарифата за таксите от находище на минерална вода - изключително държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на община Долна баня и таксите за издаване на разрешително за водовземане

Докладна записка с вх. № 32/13.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 30/10.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 29/10.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 28/09.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 27/09.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 26/09.12.2019 г.

Докладна записка с вх. № 23/06.12.2019 г. относно утвърждаване на кметски наместници на територията на община Долна баня за срока на мандат 2019-2023 г.

Докладна записка с вх. № 22/03.12.2019 г. относно приемане на допълнително предвидено насъждение, в което ще се извърши ползване през 2019 г. от горите и земите от ГФ, след одобрението на Общински съвет, от горите и земите от горския фонд, собственост на Община Долна баня.

Докладна записка с вх. № 20/02.12.2019 г. относно отдаване под наем част от общински имот в местността Луджо дере

Докладна записка с вх. № 19/02.12.2019 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Долна баня за периода 2019-2023 година

Докладна записка с вх. № 18/02.12.2019 г. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - собственост на Община Долна баня за 2020 година

Докладна записка с вх. № 16/27.11.2019 г. относно корекция в поименния списък на капиталови разходи за 2019 г. на община Долна баня

Докладна записка с вх. № 15/27.11.2019 г. относно закупуване на общинска земя с отстъпено право на строеж.

Докладна записка с вх. № 14/25.11.2019 г. относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня, Софийска област

Докладна записка с вх. № 12/22.11.2019 г. относно средства за Коледа

Докладна записка с вх. № 08/14.11.2019 г. относно План-сметка за планираните постъпления и изразходвани средства от такса битови отпадъци за 2020 г. в община Долна баня

Докладна записка с вх. № 07/14.11.2019 г. относно определяне на размерите на такса битови отпадъци за 2020 г.

Докладна записка с вх. № 119 а/16.09.2019 г. относно определяне на временно изпълняващ кмет до полагане на клетва на новоизбрания кмет на общшина Долна баня за мандат 2019 г. - 2024 г.

Докладна записка с вх. № 119/10.09.2019 г. относно сключване на договор за наем с дружество "Теленор България" ЕАД

Докладна-записка с вх. № 115/03.09.2019 г. относно заявление с вх. № 26-00-333/30.08.2019 г. от "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД за изменение в издаденото разрешение за водовземане от минерална вода №06 от сондаж 13хг

Докладна записка с вх. № 114/02.09.2019 г. относно заявление с вх. № 26-00-230/10.06.2019 г. от "АКВА ТЕРМАЛА" ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище Долна баня - сондаж №13хг

Докладна записка с вх. № 113/02.09.2019 г. относно заявление с вх. №26-00-157/12.04.2019 г. от "ВЕРКА ДРАГАНОВА-2" ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище Долна баня-сондаж №13хг

Докладна записка с вх. № 111/29.08.2019 г. относно смяна на предназначението, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда (парокотелно, столова с кухня, учебна работилница и пансион) в ученическо общежитие в УПИ I-600 "Техникум", кв.26 по плана на град Долна баня

Докладна записка с вх. № 110/21.08.2019 г. относно изменение на Решение № 131, взето с Протокол №13/30.11.2018 г. на Общински съвет - Долна баня

Докладна записка с вх. № 108/14.08.2019 г. относно уведомително писмо от д-р Георги Бухов

Докладна записка с вх. № 107/14.08.2019 г. относно приемане на задание за допускане изменение на ПУП-ПРЗ

Докладна записка с вх. № 105/09.08.2019 г. относно отдаване под наем на общински имот

Докладна записка с вх. № 104/09.08.2019 г. относно приемане на експертна оценка на недвижим имот 

Докладна записка с вх. № 103/08.08.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински имот

Докладна записка с вх. № 102/08.08.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински имот

Докладна записка с вх. № 101/08.08.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на общински имот

Докладна записка с вх. № 100/01.08.2019 г. относно предложение за промяна в структурата на Общинска администрация - Долна баня

Докладна записка с вх. № 99/01.08.2019 г. относно приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2018 г. и годишен отчет за изпълнениетона бюджета на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна записка с Вх. № 98 "А"/31.07.2019 г., относно корекция в поименния списък на капиталови разходи  за 2019 г.

Докладна записка с вх. № 96/23.07.2019 г. относно прехвърляне на собственост по реда на чл.15., ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Докладна записка с вх. № 95/23.07.2019 г. относно искане за изменение на план за застрояване и регулацияна УПИ V-1660, кв. 68а по плана на град Долна баня

Докладна - записка с вх. № 83/08.07.2019 г.  относно корекции в поименния списък на капиталови разходи за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 79/28.06.2019 г., относно продажба на имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 78а/27.06.2019 г. относно корекция в поименния списък на капиталови разходи за 2019 г.

Докладна - записка с вх. № 78/26.06.2019 г., относно "ГОЛФ КЛУБ ИБЪР" АД

Докладна - записка с вх. № 76/17.06.2019 г., относно "СТИЛ" АД

Докладна - записка с вх. № 72/12.06.2019 г., относно "Сдружение на хората с увреждания Венетица"

Докладна - записка с вх. № 68/23.05.2019 г., относно приемане на План за противодействие на тероризма на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 67/22-05-2019 г., относно проект на ПУП-ПЗ

Докладна - записка с вх. № 66А/20.05.2019 г., относно корекция на капиталови разходи за 2019 г. на община Долна баня 

Докладна - записка с вх. № 62/09.05.2019 г., относно приемане на Анализ на ситуацията и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги на община Долна баня за периода 2016-2018 г.

Докладна - записка с вх. № 58/10.04.2019 г., относно искане на авансово плащане

Докладна - записка с вх. № 56/09.04.2019 г., относно продажба на имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 55/09.04.2019 г., относно договори на лекарски кабинети

Докладна - записка с вх. № 50/05.04.2019 г., относно одобрение на текст на Споразумение

Докладна - записка с вх. № 44/29.03.2019 г., относно ПУП-ПРЗ

Докладна - записка с вх. № 42/29.03.2019 г., относно с. Свети Спас 

Докладна - записка с вх. № 40/27.03.2019 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 38/15.03.2019 г., относно отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 37/15.03.2019 г., относно средства за Великден

Докладна - записка с вх. № 36/15.03.2019 г., относно Асоциацията по В и К

Докладна - записка с вх. № 28/12.02.2019 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 26/08.02.2019 г., относно улици

Докладна - записка с вх. № 25/07.02.2019 г., относно Фонд "Социална закрила"

Докладна - записка с вх. № 23/04.02.2019 г., относно общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 22/04.02.2019 г., относно земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 20/04.02.2019 г., относно общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 12/21.01.2019 г., относно продажба на общински имот

Докладна - записка с вх. № 11/21.01.2019 г., относно продажба на общински имот

Докладна - записка с вх. № 10/16.01.2019 г., относно капиталови разходи за 2019 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 09/16.01.2019 г., относно Доклад за средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Долна баня за периода 2019-2021 г. 

Докладна - записка с вх. № 08/16.01.2019 г., относно приемане бюджета на община Долна баня за 2019 г.

Докладна - записка с вх. № 07/16.01.2019 г., относно бюджета на община Долна баня за 2019 г.

Докладна - записка с вх. № 01/09.01.2019 г., относно горски фонд

Докладна - записка с вх. № 170/20.12.2018 г., относно прокарване на полиетиленови тръби за пренос на вода

Докладна - записка с вх. № 169/18.12.2018 г., относно продажба на общински имот

Докладна - записка с вх. № 168/18.12.2018 г., относно проект на програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 г.

Докладна - записка с вх. № 167/18.12.2018 г., относно договор за наем

Докладна - записка с вх. № 166/18.12.2018 г., относно договор за наем

Докладна - записка с вх. № 164 "Б"/05.12.2018 г., относно план-сметка за такса битови отпадъци за община Долна баня за 2019 г.

Докладна - записка с вх. № 164 "А"/04.12.2018 г., относно корекции по бюджета на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 162/03.12.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 159/23.11.2018 г., относно ПИ в с. Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 158/23.11.2018 г., относно ПУП

Докладна - записка с вх. № 154/15.11.2018 г., относно лекарски кабинет

Докладна - записка с вх. № 153/15.11.2018 г., относно лекарски кабинет

Докладна - записка с вх. № 152/15.11.2018 г., относно лекарски кабинет

Докладна - записка с вх. № 151 "Б"/09.22.2018 г., относно разкриване на социални услуги

Докладна - записка с вх. № 151 "А"/09.11.2018 г., относно отпускане на средства за Коледа

Докладна - записка с вх. № 147/25.10.2018 г., относно договор за наем

Докладна - записка с вх. № 146/23.10.2018 г., относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии

Докладна - записка с вх. № 144/18.10.2018 г., относно запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 143/18.10.2018 г., относно запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 142/18.10.2018 г., относно запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 139"А"/10.10.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 133/11.09.2018 г., относно промяна на начина на трайно ползване на УПИ VI-1684 в кв. 69 по плана на гр. Долна баня и прехвърлянето му безвъзмездно в собственост на държавата

Докладна - записка с изх. № 08-08-144/10.09.2018 г., относно споразумение за сътрудничество между Община Долна баня и партньори СУ "Неофит Рилски", "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД и Сдружения с нестопанска цел "ТИЙМ ГЛОБ" и "ТАЛАНТС"

Докладна - записка с изх. № 08-08-143/10.09.2018 г., относно отмяна на Решение № 59 взето с Протокол № 7 от 15.05.2018 г.

Докладна - записка с вх. № 129/10.09.2018 г., относно създаване на общинско социално предприятие по проект "Изграждане на социално предприятие - обществена пералня, осигуряващо социално-икономическа рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи в гр. Долна баня"

Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие "Обществена пералня", гр. Долна баня /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Долна баня, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Докладна - записка с вх. №127/05.09.2018 г. относно заявление с вх.№ 26-00-346/308.2018 г. от Елмира Георгиева Димитрова, управител на ЕТ " ЕЛМИРА ГЕОРГИЕВА - ИЧИ" 

Докладна - записка с вх. № 125/31.08.2018 г., относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ второ авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00211 от 19.09.2017 г.

Докладна - записка с вх. № 121"Б"/27.08.2018 г., относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ второ авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00212 от 21.09.2017 г.

Докладна - записка с вх. № 121"А"/27.08.2018 г., относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ второ авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00210 от 05.10.2017 г.

Докладна - записка с вх. №119/16.08.2018 г., относно сключване на договор за наем на помещение между Община Долна баня и "Амбулатория за първична медицинска помощ на индивидуална практика Авицена - д-р Узунова" ЕООД

Докладна - записка с вх. №118/16.08.2018 г., относно сключване на договор за наем на помещение между Община Долна баня и "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ - д-р Шамова" ЕООД

Уведомление и Докладна - записка от 08.08.2018 г., относно предложение за проект на "Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие "Обществена пералня", Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 114/01.08.2018 г., относно годишен отчет на Община Долна баня за 2017 г. и отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС

Докладна - записка с вх. № 108/06.07.2018 г., относно "НЕФТОТРАНС 2000" ООД

Докладна - записка с вх. № 107/06.07.2018 г., относно проект на "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г."

Докладна - записка с вх. № 106/06.07.2018 г., относно "А1 България"ЕАД

Справка за постъпили предложения по проект на "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г." /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Докладна - записка с вх. № 104/04.07.2018 г., относно авансово плащане

Докладна - записка с вх. № 103/02.07.2018 г., относно ЕТ "ЕЛМИРА ГЕОРГИЕВА - ИЧИ" 

Докладна - записка с вх. № 102/29.06.2018 г., относно ПУП-ИПР

Докладна - записка с вх. № 101/28.06.2018 г., относно Общо събрание на Асоциация на ВиК

Докладна - записка с вх. № 52"А"/20.06.2018 г., относно откриване "Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с психични разстройства"

Докладна - записка с вх. № 98/18.06.2018 г., относно ПУП-ПЗ

Докладна - записка с вх. № 97/18.06.2018 г., относно Общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 96/18.06.2018 г., относно Общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 95/13.06.2018 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 94/13.06.2018 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 93/13.06.2018 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Тарифа за определяне на наемните цени за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд - Приложение № 2 на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Докладна - записка с вх. № 90/07.06.2018 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение пред Държавен фонд "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 89/07.06.2018 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение пред Държавен фонд "Земеделие"

Уведомление и Докладна - записка от 05.06.2018 г., относно предложение за проект на "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г."

Докладна - записка с вх. № 86/05.06.2018 г., относно договори за наем с общо практикуващи лекари

Докладна - записка с вх. № 85 "Б"/05.06.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 85 "А"/05.06.2018 г., относно "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 80/11.05.2018 г., относно земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 79/10.05.2018 г., относно споразумение с партньори за проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 78/10.05.2018 г., относно проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 77/09.05.2018 г., относно ПУП-ПП

Докладна - записка с вх. № 76/09.05.2018 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 75/09.05.2018 г., относно допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2018 г.

Уведомление и Докладна - записка от 08.05.2018 г., относно предложение за изменение на Тарифа за определяне на наемните цени за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд - Приложение 2 към Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 64/18.04.2018 г., относно договори за концесия за добив на минерална вода

Докладна - записка с вх. № 63/17.04.2018 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 62/16.04.2018 г., относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение към Фонд "Социална закрила"

Докладна - записка с вх. № 59/12.04.2018 г., относно определяне на продажни цени за дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, склад община за физически лица местно население

Докладна - записка с вх. № 58/02.04.2018 г., относно откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Констанца Ляпчева" и Преходно жилище за деца и закриване на Дом за деца, лишени от родителскта грижа "Констанца Ляпчева" в гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. № 54/26.03.2018 г., относно средства за Великден

Докладна - записка с вх. № 51/26.03.2018 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 50/26.03.2018 г., относно земя-частна общинска собственост 

Докладна - записка с вх. № 48/22.03.2018 г., относно Предложение за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд 

Докладна - записка с вх. № 47/22.03.2018 г., относно Общинска програма за закрила на детето за 2018 година

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд /на основание чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Докладна - записка с вх. № 45/21.03.2018 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 44/21.03.2018 г., относно недвижим имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 39/01.03.2018 г., относно отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2017 година

Докладна - записка с вх. № 37/21.02.2018 г., относно "ЗАУБА" АД

Уведомление и Докладна - записка от 19.02.2018 г., относно предложение за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд 

Докладна - записка с вх. № 35/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 34/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 33/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 32/13.02.2018 г., относно промяна трасето на ПИ

Докладна - записка с вх. № 29/12.02.2018 г., относно изменение и допълнение на Решение № 127

Докладна - записка с вх. № 28/12.02.2018 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка к вх. № 27/09.02.2018 г., относно промяна на трасе на ПИ

Докладна - записка с вх. № 25/29.01.2018 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 24/29.01.2018 ., относно Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 23/25.01.2018 г., относно отпускане на персонални пенсии

Докладна - записка с вх. № 11/12.01.2018 г., относно бюджета на Община Долна баня за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 10/12.01.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 година на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 09/12.01.2018 г., относно Бюджета на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 08/12.01.2018 г., относно Мониторингов доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2017 година на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 04/09.01.2018 г., относно ПУП-ИПРЗ 

Докладна - записка с вх. № 01/09.01.2018 г., относно ПУП-ПЗ на поземлен имот

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 148/28.12.2017 г., относно "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 144/18.12.2017 г., относно проектно предложение към Фонд "Социална закрила"

Уведомление и Докладна - записка от 07.12.2017 г., относно изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 141 "в"/07.12.2017 г., относно корикции по бюджета на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 141 "б"/07.12.2017 г., относно план-сметка за такса битови отпадъци за община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 141"а"/07.12.2017 г., относно капиталови разходи за 2017 година на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 140"а"/06.12.2017 г., относно ДДЛРГ "Констанца Ляпчева"

Докладна - записка с вх. № 140/05.12.2017 г., относно проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 139/01.12.2017 г., относно дружество "Военноинвалид", град Костенец

Докладна - записка с вх. № 138/01.12.2017 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 137/01.12.2017 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 136/01.12.2017 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 132/24.11.2017 г., относно общински имот

Докладна - записка с вх. № 131 "а"/17.11.2017 г., относно средства за Коледа

Докладна - записка с вх. № 129/16.11.2017 г., относно общински имот

Докладна - записка с вх. № 128/10.11.2017 г., относно недвижим имот-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 126/08.11.2017 г., относно Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня /2017-2018 г./ и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017-2018 г. 

Докладна - записка с вх. № 122/01.11.2017 г., относно изграждане на доброволно формирование на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 121/27.10.2017 г., относно "Сдружение на хората с увреждания Венетица"

Докладна - записка с вх. № 120/26.10.2017 г., относно гори и земи от горския фонд, собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 116/10.10.2017 г., относно ЦНСТ

Докладна - записка с вх. № 115/09.10.2017 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 114/09.10.2017 г., относно актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня (2016-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 113/09.10.2017 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2018 г. 

Докладна - записка с вх. № 112/06.10.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 111/06.10.2017 г., относно допълнение към годишен мониторингов доклад на екипа за координация и мониторинг по изпълнението на дейностите от Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Докладна - записка с вх. № 109/28.09.2017 г., относно туристически район "Рила-Пирин"

Докладна - записка с вх. № 108 "г"/26.09.2017 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 108 "в"/26.09.2017 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 108 "б"/26.09.2017 г., относно прекратяване на договор

Докладна - записка с вх. № 108 "а"/26.09.2017 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Долна баня за 2017 г.

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/  

Докладна - записка с вх. № 103/25.08.2017 г., относно земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 102/25.08.2017 г., относно земя-общинска собственост

Уведомление и Докладна - записка от 24.08.2017 г., относно изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Долна баня

Уведомление относно проект на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 100 "б"/16.08.2017 г., относно бюджета на Община Долна баня, сметките за средства от ЕС и Чужди средства за полугодието на 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 100 "а"/16.08.2017 г., относно бюджета на община Долна баня за 2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Долна баня и неговите комисии за периода януари-юни 2017 г.

Уведомление относно проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 97/30.06.2017 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 96/30.06.2017 г., относно актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня (2016-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 95/30.06.2017 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 94/30.06.2017 г., относно язовири 

Докладна - записка с вх. № 92/28.06.2017 г., относно земеделска земя

Докладна - записка с вх. № 91/28.06.2017 г., относно продажба на имот

Докладна - записка с вх. № 74/26.05.2017 г., относно корекция по бюджета на община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 73/26.05.2017 г., относно капиталови разходи за 2017 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 72/26.05.2017 г., относно "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 71/26.05.2017 г., относно лекарски кабинети 

Докладна - записка с вх. № 66/16.05.2017 г., относно допълване на решение

Справка за постъпили предложения /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/ по проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детска градина "Юрий Гагарин" на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 53/11.05.2017 г., относно проект на ПУП-ПП

Докладна - записка с вх. № 52/04.05.2017 г., относно проект на ПУП-ПП

Докладна - записка с вх. № 51/28.04.2017 г., относно продажба на общинска земя

Докладна - записка с вх. № 50/28.04.2017 г., относно село Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 49/26.04.2017 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 47/21.04.2017 г., относно отмяна на решение

Докладна - записка с вх. № 45/12.04.2017 г., относно инвестиционно намерение

Уведомление и Докладна - записка от 11.04.2017 г., относно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детска градина "Юрий Гагарин" на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 41/31.03.2017 г., относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение

Докладна - записка с вх. № 40/31.03.2017 г., относно подписване на споразумение

Докладна - записка с вх. № 39/31.03.2017 г., относно отмяна на решения

Докладна - записка с вх. № 37/23.03.2017 г., относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение

Докладна - записка с вх. № 36/23.03.2017 г., относно подписване на споразумение

Докладна - записка с вх. № 31/15.03.2017 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение

Докладна - записка с вх. № 29/14.03.2017 г., относно Годишен мониторингов доклад на екипа за координация и мониторинг по изпълнението на дейностите от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 28/14.03.2017 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 27/13.03.2017 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 26/13.03.2017 г., относно ПУП-ПП

Докладна - записка с вх. № 23/24.02.2017 г., относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия

Докладна - записка с вх. № 22 "а"/24.02.2017 г., относно средства за Великден

Докладна - записка с вх. № 22/24.02.2017 г., относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 21/22.02.2017 г., относно проект на ПУП-ПЗ на ПИ

Докладна - записка с вх. № 20/22.02.2017 г., относно отмяна на решение 

Докладна - записка с вх. № 19/22.02.2017 г., относно отмяна на решение

Докладна - записка с вх. № 17/13.02.2017 г., относно бели петна

Докладна - записка с вх. № 16/09.02.2017 г., относно отчет за дейността на Обществет съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 10/24.01.2017 г., относно ПУП-ПЗ на ПИ

Докладна - записка с вх. № 5/26.01.2017 г., относно Шахматен клуб Долна баня

Доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2016 г. на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 02/10.01.2017 г., относно Бюджета на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 01/10.01.2017 г., относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Долна баня, Софийска област

Докладна - записка с вх. № 154/30.12.2016 г., относно проект за Културен календар на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 153/29.12.2016 г., относно продажни цени за дървесина

Докладна - записка с вх. № 152/28.12.2016 г., относно гори и земи от горски фонд, собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 150/19.12.2016 г., относно "Ратан" ООД

Докладна - записка с вх. № 149/19.12.2016 г., относно "СМДЛ ИМУНО-ХЕМ" ООД

Докладна - записка с вх. № 148/15.12.2016 г., относно лекарски кабинет

Докладна - записка с вх. № 147/15.12.2016 г., относно лекарски кабинет

Докладна - записка с вх. № 146/13.12.2016 г., относно Наредба за реда и условията за преместваеми обекти и елементи на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 145/13.12.2016 г., относно Наредба № 3 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 141/06.12.2016 г., относно допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 39/21.03.2016 г., относно отмяна на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Долна баня и приемане на нова Наредба № 1 за обществения ред в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 24/21.12.2015 г., относно корекция на бюджета на ДДЛРГ "Констанца Ляпчева" за 2015 г.

Докладна - записка с вх. № 23/21.12.2015 г., относно бюджета на ОДЗ "Юрий Гагарин"

Докладна - записка с вх. № 18/15.12.2015 г., относно РИО София-регион

Докладна - записка с вх. № 17/14.12.2015 г., относно проект за Културен календар на община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 15/10.12.2015 г., относно разпореждане с активи

Докладна - записка с вх. № 22 "а"/08.12.2015 г., относно проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 13 "г"/07.12.2015 г., относно корекции по бюджета на община Долна баня за 2015 г.

Докладна - записка с вх. № 13 "в"/07.12.2015 г., относно средства за Коледа

Докладна - записка с вх. № 13 "б"/07.12.2015 г., относно план-сметка за такса битови отпадъци за община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 13/30.11.2015 г., относно село Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 12/30.11.2015 г., относно общо събрание на Асоциацията по ВиК-Софийска област

Докладна - записка с вх. № 06 "а"/23.11.2015 г., относно структурата на общинска администрация Долна баня

Докладна - записка с вх. № 06/19.11.2017 г., относно продажба на общинска земя

Докладна - записка с вх. № 05/17.11.2015 г., относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение

Докладна - записка с вх. № 03 "а"/11.11.2015 г., относно имот в село Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 133/27.10.2015 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение