приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Обществени поръчки до 1.10.2014 г.

 04.09.2014

Договаряне без обявление с предмет: Осъществяване на авторски надзор за обект:  „Развитие на спорта в община долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня“

На основание чл.92а,ал.6 от ЗОП община Долна баня публикува документи:

 1.  Доклад от дейността на комисията

 2. Решение за избор на изпълнител

 


17.07.2014

Публична покана:Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект  „Развитие на спорта в община долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня“

1. Публична покана (9032046)

2. Изисквания

3. Техническо задание

4. Образци


 

21.07.2014 г.:

ВНИМАНИЕ!!!  За последни 3 години да се считат 2011 г., 2012 г., 2013 г.

ВАЖНО!!! На 8 август 2014 година от 10:00 часа в Залата на община Долна баня ще се отварят офертите, подадени във връзка с публична покана с предмет „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект  „Развитие на спорта в община долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня“

18.08.2014 г. : Протокол на основание чл.101 г., ал.4 от ЗОП

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ:

 Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет Извършване на строително-монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня“ ще се извърши на 09.07.2014 г. от 10.00 часа в залата на община Долна баня.

 19.03.2014

Открита процедура: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня“

1. Решение

2. Обявление

3. Изисквания и указания

4. Методика

5. Технически спецификации

6. Образци

7. Съдържание

8. Инвестиционен проект: Част I, Част  II, Част III, Част IV


 23.01.2014

Публична покана: „Провеждане на обучение във връзка с изпълнение на договор №А13-22-13/06.12.2013 г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Долна баня за по-качествено предоставяне на гражданите и бизнеса“, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“

1. Публична покана (9025049)

2. Изисквания

3. Техническа спецификация

4. Проект на договор

5. Заглавна

6. Образци

 


 

 17.01.2014

Публична покана: "Предоставяне на услуги по формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики в община Долна баня" в рамките на проект 13-13-132/25.11.2013 "Ефективно партньорство в община Долна баня за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос "Добро управление", подприоритет 1.3 "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07        

1. Публична покана (9024849)

2. Изисквания

3. Техническа спецификация

4. Образци

11.12.2013

Публична покана: "Извършване на функционален анализ на системите на общинска администрация Долна баня чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация" по проект "Община Долна баня - еталон за добро управление", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет" Приоритетна ос I "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация" Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

1. Публична покана (9023806)

2. Изисквания

3. Техническа спецификация

4. Образци

 

13.09.2014

Открита процедура: Реконструкция на баня-хамам /"Римска баня"/ в гр. Долна баня - архитектурен паметник на културата

1. Решение

2. Обявление

3. Указания

4. Методика за оценка

5. Техническа спецификация

6. КС

7. Образци

 

28.08.2013

 

Публична покана: „Изработване на технически проекти за кандидатстване на община Долна баня по "ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013"

 

1. Публична покана (9019305)

2. Изисквания

3. Техническа спецификация

4. Образци

 

28.08.2013

Публична покана: "Извършване на консултантски услуги по подготовка на проектно предложение на община Долна баня за кандидатстване с проект с работно заглавие „Подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии в община Долна Баня чрез създаване на ИКТ базирани общински услуги в подкрепа на местното развитие, бизнеса и уязвимите групи от населението” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони"

1. Публична покана (28.08.2013)

2. Изисквания

3. Техническа спецификация

4. Образци

 

 06.07.2012

Публична покана: Извършване на независим строителен надзор по проекти, финансирани от ЕС

1. Публична покана (9003660)

2. Техническа спецификация

3. Техническо предложение

4. Административни сведения

5. Декларация по чл.47, ал.1

6. Декларация по чл.47, ал.2

7. Декларация по чл.47, ал.5

8. Ценово предложение

9. Проект на договор

 

6.07.2012

Публична покана: Въвеждане на Енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ в община Долна баня, гр. Долна баня

1. Публична покана (9003659)

2. Техническа спецификация

3. Минимални изисквания

4. Показатели за оценка

5. Техническо предложение

6. Административни сведения

7. Декларация по чл.47, ал.1

8. Декларация по чл.47, ал.2

9. Декларация по чл.47, ал.5

10. Ценово предложение

11. Проект на договор