Община Долна баня
Местна власт
Животът

 

 

 

главна страница административни услуги

По гражданско състояние

 

Извършване на административни услуги по гражданско състояние
от служба ЕСГРАОН

 

1

Акт за раждане
/Съобщение за раждане/

-

2

Акт за граждански брак 
/Декларации за сключване на гр. брак, медицински свидетелства от личния лекар, лични карти, удост. за семейно положение/

-

3

Акт за смърт
/Съобщение за смърт, лична карта на починалия/

-

4

Дубликати на Удостоверение за раждане, брак, както и повторно издаване на препис- извлечение от акт за смърт
/Лична карта/

1,50лв.

5

Пресъставяне на актове за раждане, брак или смърт от чужбина
/акта преведен и легализиран; лична карта/

-

6

Удостоверение за наследници
/Попълнена Молба декларация за наследници/

1,20лв.

7

Удостоверение за идентичност на имената
/Лична карта, документ, в който името е различно/

1,00лв.

8

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
/Лична карта/

1,50лв.

9

Удостоверение родствени връзки
/Лична карта/

1,50лв.

10

Удостоверение за постоянен или настоящ адрес 
/Лична карта, Акт за раждане/

1,50лв.

11

Заявление за промяна на постоянен или настоящ адрес
/Лична карта, Акт за раждане/

1,50лв.

12

Заверка на покана- декларация за посещение на чужденец в РБългария
/Лична карта /

7,00лв.

13

Заверка на покана- декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са български граждани
/Лична карта /

1,50лв.

14

Издаване на  документи по гражданско състояние за легализация за чужбина
/Лична карта /

3,50лв.

15

Преписи от документи по гражданско състояние
/Лична карта /

1,00лв.

16

Удостоверение за верен ЕГН
/Лична карта, Акт за раждане/

-

17

Удостоверение на български гражданин за сключване на гр. брак в чужбина
/Лична карта,паспорт и док. за семейно положение на чужденеца/

1,50лв.

18

Удостоверение на чужденец за сключване на гр. брак с българин в РБългария
/Лична карта,паспорт и док. за семейно положение на чужденеца/

1,50лв.

19

Нотариална заверка
/лична карта/

3,00лв.


 
2000-07 DILDEsign-studio