Община Долна баня
Местната власт
Животът
 

 

 

главна страница

Екология


Община Долна баня е със слаба антропогенна дейност и значително запазени екосистеми и природни забележителности. Такива са територията южно от гр. Долна баня, т.е. Севернияj дял на Рила планина, включеният в Национален парк “Рила” резерват “Ибър” и природните забележителности в този район. Запазени и в добро състояние екосистеми са в обособения курорт от национално и местно значение. Проучванията за състоянието на околната среда, основани на данните на РИОСВ-София сочат, че община Долна баня е един от екологично най-чистите райони в страната.
Основни източници на организирани емисии от вредни вещества за общината са горивните инсталации с битов характер и емисиите от моторни превозни средства. Основни проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата, са автомобилният транспорт и битовият фактор – прахта от непочистените и неблагоустроени улици, битовите отпадъци. Акустичното натоварване на средата от средствата на транспорта е значително поради високите шумови нива, интензивността на транспортните потоци, състоянието на настилките, организацията на движението и други.
В процес на разработване е Общинската програма за опазване на околната среда.

ВЪЗДУХ

Основни замърсители на атмосферния въздух в района се явяват автомобилният транспорт и горивните инсталации с битов характер по време на отоплителния сезон.
Община Долна баня е определена като малък транспортен център с местно значение от ІV-та местна група. Автомобилното движение в района обременява околната среда и се явява източник на шумово натоварване, а наличието на неблагоустроени пътища е причина за запрашаване на атмосферата. Независимо от това обаче, замърсяването на атмосферния въздух с прах, азотни и серни окиси, въглероден окис, въглеводороди, оловни аерозоли и др. е незначително.  
Във вечерните часове на зимния сезон, при извършен анализ на замърсеност на атмосверния въздух, са констатирани минимално завишени емисии на серен двуокис, резултат от изгарянето на твърдо и течно гориво за битови нужди. Емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура, като неблагоприятните метеорологични условия и затруднената дифузия на замърсителите могат да бъдат причина за високи приземни концентрации на вредни вещества в близост до източниците, но поради разсъсредоточения им характер, емисиите са значително под допустимите норми.
С цел запазването на добрите показатели за чистотата на атмосферния въздух е необходимо да се предприемат превантивни мерки за недопускане влошаването на доброто му качество и намаляване на запрашеността.

ВОДИ

Основната водна артерия, протичаща през територията на общината, е р. Марица. Категоризирана е като ІІ категория водоприемник. Състоянието на водните екосистеми в реката е оценено като добро, с достатъчно самопречистващ капацитет, но тъй като в реката се изливат практически всички отпадни води, то опазването на чистотата на водите на р. Марица е една от най-важните задачи, стояща за изпълнение пред Общината. С изграждането на ПСОВ ще се реши въпроса с отпадните води на гр. Долна баня. През територията на града преминават и реките Долнобанска Бистрица, Очушница и Гуцалска. Остро стои въпросът с образуваните нерегламентирани сметища, резултат от неконтролируемото изхвърляне на битови отпадъци и оборска тор по поречията на реките и изграждането на Пречиствателна станция за питейни води.

ПОЧВИ

Като потенциален източник на замърсяване на почвите с тежки метали и в частност с оловни аерозоли, могат да бъдат идентифицирани моторните превозни средства. Може да се очаква, че замърсени с олово са почвите на разстояние 15-20м от пътната настилка. Независимо, че няма конкретни изследвания на почвите в района, въз основа на горепосочените обстоятелства може да направим изводът, че почвите в община Долна баня не са замърсени с тежки метали и нефтопродукти. Екологично – чистото състояние на почвите в района е застрашено от вредните газове, отделяни при изгарянето на твърди и течни горива за битови нужди, които попадат в почвата под формата на киселинни дъждове, както и от комунално – битовата дейност – регламентираното и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, които при неправилно съхранение замърсяват както почвите, така и подпочвените води.
Неправомерното изсичане на горите може да доведе до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване, а използването на големи количества нитратни торове при производството на земеделска продукция се явява заплаха за повишено съдържание на нитрати в почвата.    
Взети са превантивни мерки за недопускане замърсяване на почвите с пестициди, поради наличието на залежали такива, които се съхраняват в склад, който не е в добро състояние и е неохраняем.

ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Основен екологичен проблем, стоящ пред Общината, е управлението на дейностите по отпадъците. Те не само замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на земите, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората, но и в резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природните ресурси. Тяхното управление е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база и не на последно място висока обществена отговорност.
Община Долна баня има изготвена Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците.

 

 

2000-07 DILDEsign-studio