Община Долна баня
Местната власт
Животът

 

 

 

главна страница администрация

Структура

 

Кмет

Зам. кмет

Секретар на община

Главен инспектор "Финасов контрольор"

 

I.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и
управление на собствеността”

1. Директор на дирекция
2. Главен юрисконсулт
3. Главен счетоводител
4. Старши експерт “Финанси, бюджет и ТРЗ”
5. Старши експерт “Приходи от местни данъци и такси “
6. Старши експерт “Счетоводител”
7. Старши експерт “ЕСГРАОН –Служител по сигурността на информацията”
8. Младши експерт “Човешки ресурси и Архив”
9. Главен специалист “Административно обслужване на населението”
10. Главен специалист “Касиер-местни данъци и такси”
11. Главен специалист “Местни данъци”
12. Младши специалист “Касиер”
13. Младши специалист “Технически секретар на Общинска администрация”
14. Младши специалист “Администратор”
15. Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
16. Главен специалист “Образование, култура, вероизповедание и връзка с обществеността”-дофинансиране
17. Младши специалист “Технически секратар, протокол и решения на Общински съвет”-дофинансиране
18. Специалист “Програми временна заетост”-дофинансиране
19. Изпълнител “Шофьор-домакин”-дофинансиране
20. Изпълнител “Шофьор”-дофинансиране
21. Изпълнител “Чистач на помещения”-дофинансиране
22. Изпълнител “Разносвач”-дофинансиране

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция “Регионално развитие и стопанска политика”

1. Директор на дирекция
2. Главен архитект
3. Главен инженер “Капитални вложения, инвеститорски контрол, ниско и незаконно строителство и инфраструктура”
4. Старши експерт “Евроинтеграция”
5. Старши експерт “Пазарни отношения, търговия, транспорт, спорт и туризъм”
6. Старши експерт “Общинска собственост”
7. Младши експерт “ТСУ, градоустройство, архитектура, подземен кадастър и охрана на труда”
8. Главен специалист “Кадастър и устройство на територията”
9. Старши експерт “Архитект”- 1/2 щат-дофинансиране
10. Старши експерт “Инвестиции, Програми и Проекти”-дофинансиране
11. Младши експерт “Инвестиции, Програми и Проекти”-дофинансиране

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

 Отбранително мобилизационна подготовка
1. Старши специалист “Гражданска защита и ОМП”
2. Дежурни по ГО-4бр.
3. Техник на пунктове за управление-3бр.

Здравеопазване
1.  Медицински сестри-5 бр.

Домашен социален патронаж
1.  Началник звено
2.  Главен готвач-2
3.  Помощник готвач-2
4.  Общ работник-2,5 бр.
5.  Касиер-домакин
6.  Шофьор-снабдител
7.  Разносвач храна-0,5 бр.

Бани и перални
1.  Снабдител
2.  Касиер
3.  Санитар -2 бр.

Чистота
1.  Технически сътрудник “Чистота”
2.  Шофьор
3.  Сметосъбирач-3 бр.

Дейности по опазване на околната среда
1.  Старши експерт “Екология и опазване на околната среда”
2.  Полски пазачи-4 бр.
3.  Озеленител

Обредни домове и зали
1.  Организатор “Почистване и поддържане на гробищния парк”
2.  Общ работник

 

 

 
2000-08 Dilys Design & Solutions