приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

 Стратегии, програми и планове

    - Общински план за развитие на община Долна баня 2014 - 2020 година

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година

    - Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня /2014 - 2020г./

    - Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020 г.

- Актуализирана Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016 г. - 2020 г.

- Общинска програма за закрила на детето за 2016 година за община Долна баня

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Долна баня за период 2016-2019 г.

    - Доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2015 г. на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

    - Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2015 година

    - Отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество към община Долна баня за 2014г.

    - Последваща оценка на Общински план за развитие на община Долна баня 2007 -2013 година

    - Общинска програма за закрила на детето за 2015 година за община Долна баня

- Годишен план за развитие на социалните услуги през 2017 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020

    - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2015 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016г.

    - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016

- Актуализиран годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016

    - Програма на община Долна баня за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2012 - 2015 г.

    -  Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Долна баня 2007 - 2013 година, през 2011 година

    - Културен календар на община Долна баня за 2016 година

    - Общински план за развитие на община Долна баня 2007-2013 година

    - Общински план за младежта 2013 година

    - План за защита при бедствия в община Долна баня

    - План за действие на община Долна баня за подкрепа на интеграционните политики 2012 - 2014 година

    - План за бъдещо развитие на ДДЛРГ "Констанца Ляпчева" град Долна баня

    - Програма за управление и развитие на Община Долна баня 2011г.-2015г.

    - Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година

- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година

    - Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Долна баня

    - Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня- 2011-2016 година

    - Мониторингов доклад за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на социалните услуги в община Долна баня за периода 2011-2014 г.

    - Допълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня - 2011-2016 година

    - Пограма за енергийна ефективност на община Долна баня за 2011-2012г.

    - Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в община Долна баня за периода 2011- 2015 г.

    - Стратегия за интеграция на малцинствата в община Долна баня за периода 2007-2013г.

    - Доклад на междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 година на община Долна баня

    - Декларация за достъп на младите хора до култура в община Долна баня

    - Годишен Доклад за наблюдение на "Общинския план за развитие 2007-2013 г." за 2012 година

    - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2014 година в община Долна баня по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011 - 2016

-Доклад за анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Долна баня

- Мерки за оптимизиране механизмът за взаимодействие между Местната комисия за БППМН при община Долна баня и Общинската комисия за закрила на детето