приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Туризъм

1. Категоризиране на заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

2. Категоризиране на места за настаняване

3. Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

4. Потвърждаване на категория на места за настаняване (МН)

5. Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в националния туристически регистър

6. Промяня категорията на заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

7. Промяна категорията на места за настаняване

8. Издаване на дубликат на удостоверение за определена категория/нова табела за определена категория

9. Спиране действието на удостоверението за категория на местата за настаняване (МН)

10. Прекратяване категория на места за настаняване (МН) и заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

11. Подаване на информация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване (МН)

11.1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ

11.2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ

12. Декларация по параграф 27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси

13. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

14. Формуляр за подаване на информация за актуален електронен адрес

 

Образците на документите можете да свалите от тук 

Типове и видове места за настаняване (МН)

Типове и видове заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

Инфо брошура МН

Инфо брошура ЗХР

 

Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристически обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл. 128 от ЗТ)

1. Хотели 1 звезда

2. Хотели 2 звезди

3. Мотели 1, 2 и 3 звезди

4. Хостели 1, 2 и 3 звезди

5. Пансиони 1 и 2 звезди

6. Почивни станции 1, 2 и 3 звезди

7. Къмпинги и бунгала 1, 2 и 3 звезди

8. Семейни хотели 1, 2 и 3 звезди

9. Къщи за гости 1, 2 и 3 звезди

10. Апартаменти за гости и стаи за гости 1, 2 и 3 звезди

11. Заведения за хранене и развлечения 1 звезда

12. Заведения за хранене и развлечения 2 звезди

13. Заведения за хранене и развлечения 3 звезди

 

ТАРИФА НА ТАКСИТЕ, които се събират по Закона за туризма (ЗТ)

 

Национален туристически регистър

Тестова среда на ЕСТИ и СРН

Достъп до интернет страницата на Единната система за туристическа информация - реална среда

Интерфейси за комуникация с ЕСТИ

Образец на регистър на настанените туристи

Заповед за определяне на съдържанието на данните в регистъра на настанените туристи, воден от лицата, извършващи хотелиерство на територията на Република България

Видео 1   Видео 2   Видео 3   Видео 4   Видео 5   Видео 6

 

Съобщение за прекратена категория на туристически обекти през 2014 г. от тук 

Съобщение от 24.08.2016 г.

Съобщение от 25.07.2016 г.

Съобщение от 04.04.2016 г.

Съобщение от 05.02.2016 г.

Съобщение от 10.01.2017 г.

Съобщение от 08.11.2018 г.

Съобщение от 08.11.2018 г.