приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ГРАД ДОЛНА БАНЯ И СЕЛО СВЕТИ СПАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г. са публикувани обяви за приети КККР, както следва:

            Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на: гр. Долна баня и с. Свети Спас, общ. Долна баня, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 12.04.2021 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област на следния  e-mail: sofia.oblast@cadastre.bg или  да ги входират в регистъра за възражения в сградата на Община Долна баня.

 

КАДАСТРАЛНИ КАРТИ НА ГРАД ДОЛНА БАНЯ И СЕЛО СВЕТИ СПАС

РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА В КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ

БЛАНКА - ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ