приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Докладни записки

Докладна - записка с вх. № 37/21.02.2018 г., относно "ЗАУБА" АД

Уведомление и Докладна - записка от 19.02.2018 г., относно предложение за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд 

Докладна - записка с вх. № 35/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 34/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 33/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 32/13.02.2018 г., относно промяна трасето на ПИ

Докладна - записка с вх. № 29/12.02.2018 г., относно изменение и допълнение на Решение № 127

Докладна - записка с вх. № 28/12.02.2018 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка к вх. № 27/09.02.2018 г., относно промяна на трасе на ПИ

Докладна - записка с вх. № 25/29.01.2018 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 24/29.01.2018 ., относно Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 23/25.01.2018 г., относно отпускане на персонални пенсии

Докладна - записка с вх. № 11/12.01.2018 г., относно бюджета на Община Долна баня за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 10/12.01.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 година на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 09/12.01.2018 г., относно Бюджета на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 08/12.01.2018 г., относно Мониторингов доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2017 година на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 04/09.01.2018 г., относно ПУП-ИПРЗ 

Докладна - записка с вх. № 01/09.01.2018 г., относно ПУП-ПЗ на поземлен имот

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 148/28.12.2017 г., относно "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 144/18.12.2017 г., относно проектно предложение към Фонд "Социална закрила"

Уведомление и Докладна - записка от 07.12.2017 г., относно изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 141 "в"/07.12.2017 г., относно корикции по бюджета на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 141 "б"/07.12.2017 г., относно план-сметка за такса битови отпадъци за община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 141"а"/07.12.2017 г., относно капиталови разходи за 2017 година на Община Долна баня