приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Докладни записки

Докладна - записка с вх. № 129/16.11.2017г., относно инвестиционно намерение на "ИВ 2007" ООД

Докладна - записка с вх. № 126/08.11.2017 г., относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Долна баня /2017-2018 г./ и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие през 2017-2018 г.

Докладна - записка с вх. № 122/01.11.2017 г., относно изграждане на доброволно формирование на територията на община Долна баня 

Докладна - записка с вх. № 121/27.10.2017 г., относно "Сдружение на хората с увреждания Венетица"

Докладна - записка с вх. № 120/26.10.2017 г., относно горски фонд, собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 116/10.10.2017 г., относно ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства "Успение на Пресвета Богородица"

Докладна - записка с вх. № 115/09.10.2017 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 114/09.10.2017 г., относно актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня (2016-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 113/09.10.2017 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 112/06.10.2017 г., относно авансово плащане по договор между община Долна баня и ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 111/06.10.2017 г., относно приемане на допълнение към годишен мониторингов доклад на екипа за координация и мониторинг по изпълнението на дейностите от Общинската стратегия за развитие на сациалните услуги в община Долна баня за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Докладна - записка с вх. № 109/28.09.2017 г., относно откриване на процедура по създаване на Организация за управление на туристически район "Рила-Пирин"

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна-записка с вх. № 108 "Г"/26.09.2017г., относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие" 

Докладна-записка с вх. № 108 "В"/26.09.2017г, относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 108 "Б"/26.09.2017г., относно прекратяване на Договор за отстъпено право на строеж върху общински имот от 26 юли 2017г., сключен между Община Долна баня и дружество "Уелнес Айланд" АД

Докладна - записка с вх. № 108 "А"/26.09.2017 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2017 г.

Уведомление за проект изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 103/25.08.2017 г., относно земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 102/25.08.2017 г., относно земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. 101/17.08.2017 г., относно профилирана паралелка в 9 клас с технологичен профил "Туризъм"  

Докладна - записка с вх. №100"Б"/16.08.2017г., относно изпълнението на бюджета на Община Долна баня, сметките за средства от Европейския съюз и Чужди средства за полугодието на 2017год. 

Докладна - записка с вх. № 100"А"/16.08.2017г., относно проект на Решение на Общинския съвет за приемане на окончателен годишен план на бюджета за 2016г.

Уведомление за проект на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. 97/30.06.2017 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 96/30.06.2017 г., относно актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Долна баня (2016-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 95/30.06.2017 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 94/30.06.2017 г., относно язовирите на територията на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. №92/28.06.2017г., относно искане за закупуване на земеделска земя, собственост на Община Долна баня.

Докладна - записка с вх. №91/28.06.2017г., относно искане за закупуване на земя в плана на Курорт Долна баня.

Докладна - записка с вх. № 74/26.05.2017 г., относно корекция по бюджета на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 73/26.05.2017 г., относно капиталови разходи за 2017 г. на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 72/26.05.2017 г., относно отчет за дейността на "Долна баня строй" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 71/26.05.2017 г., относно лекарски кабинети

Докладна - записка с вх. № 66/16.05.2017 г., относно проектно предложение "Изграждане на социално предприятие-обществена пералня, осигуряващо социално-икономическа рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи в гр. Долна баня"

Справка за постъпили предложения по проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детска градина "Юрий Гагарин" на територията на община Долна баня 

Докладна - записка с вх. № 53/11.05.2017 г., относно "ДБ Проект"

Докладна - записка с вх. № 52/04.05.2017 г., относно село Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 51/28.04.2017 г., относно  земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 50/28.04.2017 г., относно село Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 49/26.04.2017 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 47/21.04.2017 г., относно отмяна на Решение № 27, взето с Протокол № 3 от 29.03.2017 г. от редовно заседание на Общински съвет - Долна баня

Докладна - записка с вх. № 45/12.04.2017г., относно Проект за инвестиционно намерение, предназначено за изграждане на Термален Комплекс СПА и озеленяване

Проект на наредба за записване, отписване и преместване на децата в детска градина "Юрий Гагарин" гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. № 41/31.03.2017 г., относно кандидатстване на община Долна баня спроектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 40/31.03.2017 г., относно подписване на споразумение между община Долна баня и община Ларнака, Република Кипър и "Културна асоциация С'Ардза" гр. Сасари, Сардиния

Докладна - записка с вх. № 39/31.03.2017 г., относно отмяна на решения

Докладна - записка с вх. № 37/23.03.2017 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 36/23.03.2017 г., относно подписване на споразумение между община Долна баня и "Културна асоциация С'Ардза" гр. Сасари, Сардиния

Докладна - записка с вх. № 31/15.03.2017 г., относно проектно предложение "Изграждане на социално предприятие - обществена пералня, осигуряващо социално-икономическа рехабилитация и интеграция на лица от уязвими групи в гр. Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 29/14.03.2017 г., относно Годишен мониторингов доклад на екипа за координация и мониторинг по изпълнението на дейностите от Общинската стратегия за равзвитие на социалните услуги в община Долна баня за 2016 година

Докладна - записка с вх. № 28/14.03.2017 г., относно Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 27/13.03.2017 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 26/13.03.2017 г., относно заявление от Методи Димитров Павлов и Георги Стилиянов Спасов

Докладна - записка с вх. № 23/24.02.2017 г., относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия

Докладна - записка с вх. № 22/24.02.2017 г., относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 22 "А"/24.02.2017 г., относно средства за Великден

Докладна - записка с вх. № 21/22.02.2017 г., относно заявление от Мая Славова Славова

Докладна - записка с вх. № 20/22.02.2017 г., относно проекто предложение "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 19/22.02.2017 г., относно проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 17/13.02.2017 г., относно бели петна

Докладна - записка с вх. № 16/09.02.2017 г., относно отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2016 година

Доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2016 година на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 10/24.01.2017 г., относно заявление от Димитър Ангелов Попов

Докладна - записка с вх. № 05/26.01.2017 г., относно Шахматен клуб Долна баня

Докладна - записка с вх. № 02/10.01.2017 г., относно Бюджет на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 01/10.01.2017 г., относно Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Долна баня, Софийска област

Докладна - записка с вх. № 154/30.12.2016 г., относно предложение за проект за Културен календар на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 153/29.12.2016 г., относно определяне на продажни цени за дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, склад община за физически лица местно население

Докладна - записка с вх. № 152/28.12.2016 г., относно приемане насажденията, в които ще се извърши ползване през 2017 г. от горите и земите от горския фонд, собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 150/19.12.2016 г., относно "Ратан" ООД

Докладна - записка с вх. № 149/19.12.2016 г., относно "СМДЛ ИМУНО-ХЕМ" ООД

Докладна - записка с вх. № 148/15.12.2016 г., относно "СМДЛ д-р Бухов" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 147/15.12.2016 г., относно лекарски кабинети

Докладна - записка с вх. № 146/13.12.2016 г., относно предложение за изменение на Наредбата за реда и условията за преместваеми обекти и елементи на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 145/13.12.2016 г., относно предложение за изменение на Наредба № 3 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 141/06.12.2016 г., относно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 140 "А"/01.12.2016 г., относно корекции по бюджета на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 140 "Б"/01.12.2016 г., относно капиталови разходи за 2016 г. на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 140 "В"/01.12.2016 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година

Докладна - записка с вх. № 140 "Д"/01.12.2016 г., относно План-сметка за планираните постъпления и изразходвани средства от такса битови отпадъци за 2017 година в Община Долна баня 

Докладна - записка с вх. № 136 "А"/11.11.2016г., относно изработване на проект на ПУП-ПЗ в ПИ №080026 местност ''Сотлу чаир"

Докладна - записка с вх. № 136/11.11.2016 г., относно Димитър Ангелов Попов

Докладна - записка с вх. № 135/11.11.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 134/11.11.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 133 "б"/27.10.2016г., относно отпускане на парични средства за Коледните празници

Докладна - записка с вх. № 133 ''а''/27.10.2016г. относно допълване на Наредба с нова такса в раздела "Такса за технически услуги".

Докладна - записка с вх. № 133/ 27.10.2016 г., относно проектно предложение "Мобилна подкрепа за социално включване" 

Докладна - записка с вх. № 132/24.10.2016 г., относно "ДБ ПРОЕКТ" ООД

Докладна - записка с вх. № 125/10.10.2016 г., относно село Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 124/05.10.2016 г., относно заявление от Атанас Стоянов Пашов

Докладна - записка с вх. № 117/12.09.2016 г., относно "Телекабел" АД

Докладна - записка с вх. № 114/31.08.2016 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 113/31.08.2016 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 112/31.08.2016 г., относно имот частна общинска собственост 

Докладна - записка с вх. № 111/31.08.2016 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 108/30.08.2016 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 107/30.08.2016 г., относно с. Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 105/26.08.2016 г., относно областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

Докладна - записка с вх. № 104/26.08.2016 г., относно общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Докладна - записка с вх. № 103/26.08.2016 г., относно структурата на Общинска администрация - Долна баня

Докладна - записка с вх. № 102/25.08.2016 г., относно определяне на пълномощията на кметския наместник на с. Свети Спас, община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 101/10.08.2016 г., относно изработване проект на ПУП - План за улична регулация, по плана на с. Свети Спас

Докладна - записка с вх. № 98/04.08.2016 г., относно актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Долна баня (2016-2020г.)

Докладна - записка с вх. № 97/04.08.2016 г., относно актуализиране на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 96/22.07.2016 г., относно ползването на дървесина от гори собственост на общината през 2016 и 2017 година

Докладна - записка с вх. № 95/22.07.2016 г., относно "СИЛВЕКС" ООД

Докладна - записка с вх. № 94/22.07.2016 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕАД

Докладна - записка с вх. № 93/20.07.2016 г., относно "ДБ ПРОЕКТ" ООД

Докладна - записка с вх. № 91 "a"/15.07.2016 г., относно да бъдат разкрити два броя, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психически разстройства.

Докладна - записка с вх. № 90/15.07.2016г., относно постъпило заявление от "ДБ ПРОЕКТ" ООД

Докладна - записка с вх. № 89/14.07.2016г., относно проектно предложение за "Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 88/14.07.2016г., относно проектно предложение за "Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 87/14.07.2016г., относно проектно предложение за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 86/14.07.2016г., относно проектно предложение за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 85/14.07.2016 г., относно проектно предложение за "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ "Юрий Гагарин"

Докладна - записка с вх. № 84/14.07.2016 г., относно проектно предложение за "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ "Юрий Гагарин"

Докладна - записка с вх. № 83/07.07.2016 г., относно Български спортен тотализатор

Докладна - записка с вх. № 82/29.06.2016 г., относно "Ратан" ООД

Докладна - записка с вх. № 81/29.06.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 80/24.06.2016 г., относно имот-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 79/23.06.2016 г., относно "ДБ Проект" ООД

Докладна - записка с вх.№ 77/03.06.2016г., относно одобрен регулационен план на Курорт Долна баня.

Докладна - записка с вх. № 75/31.05.2016 г., относно "Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2016 г."

Докладна - записка с вх. № 72/25.05.2016 г., относно ЕТ "Васил Василев"

Докладна - записка с вх. № 57/27.04.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 55/25.04.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД 

Докладна - записка с вх. № 54/22.04.2016 г., относно отпускане на средства за Великден и Коледа

Докладна - записка с вх. №53/21.04.2016г., относно Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Долна баня за период 2016 - 2019г.

Докладна - записка с вх. № 52/20.04.2016 г., относно "БТК" ЕАД

Докладна - записка с вх. № 51 "А"/22.04.2016 г., относно капиталови разходи за 2016 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 51 "Б"/22.04.2016 г., относно Годишен отчет на Община Долна баня за 2015 година

Докладна - записка с вх. № 51 "В"/22.04.2016 г., относно Годишен доклад за състоянието на общинския дълг на община Долна баня към 31.12.2015 г.

Докладна - записка с вх. № 49/19.04.2016 г., относно нова форма на управление на горските територии - собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 48/19.04.2016 г., относно "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2016-2020 г."

Докладна - записка с вх. № 41/23.03.2016 г., относно заявление от Ивайло Георгиев Павлов

Докладна - записка с вх. № 40/23.03.2016 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 39/21.03.2016 г., относно Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Долна баня и приемане нова Наребда № 1 за обществения ред в община Долна баня 

Докладна - записка с вх. № 37/16.03.2016 г., относно Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 35/15.03.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 33/09.03.2015 г., относно Асоциацията на ВиК 

Докладна - записка с вх. № 32/09.03.2016 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 31/23.02.2016 г., относно заявление от Валери Николов Александров

Докладна - записка с вх. № 30/19.02.2016 г., относно допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 27/18.02.2016 г., относно Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2016-2020 г.

Докладна - записка с вх. № 26/16.02.2016 г., относно заявление на д-р Надя Кайтазова

Докладна - записка с вх. № 25/11.02.2016 г., относно Курорт Долна баня

Докладна - записка с вх. № 24/09.02.2016 г., относно Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 22/05.02.2016 г., относно Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2015 г.

Докладна - записка с вх. № 19/26.01.2016 г., относно пасища, мери и ливади собственост на Община Долна баня за общо и индивидуално ползване 

Докладна - записка с вх. № 17/25.01.2016 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 11/11.01.2016 г., относно Капиталови разходи за 2016 г. на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 10/11.01.2016 г., относно Бюджет на Община Долна баня за 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 08/11.01.2016 г., относно "РАТАН" ООД

Докладна - записка с вх. № 07/11.01.2016 г., относно "ИКЕН НАРА" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 06/11.01.2016 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕАД

Докладна - записка с вх. №04/08.01.2016г., относно искане за допускане за изработване на ПУП-ПЗ от "ДБ Проект" ООД

Докладна - записка с вх. №03/08.01.2016г., относно искане за допускане и изработване на ПУП-ПП от "Ратан" ООД

Докладна - записка с вх. № 02/07.01.2016 г., относно Наредба за предоставяне на общински концесии

Докладна - записка с вх. № 01/06.01.2016 г., относно горите и земите от горския фонд, собственост на Община Долна баня

 Докладна - записка с вх.№ 24/21.12.2015г., относно корекция на бюджета на ДДЛРГ Констанца Ляпчева за 2015г.

Докладна - записка с вх.№ 22"а"/08.12.2015г., относно програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Докладна - записка с вх. № 20/17.12.2015 г., относно постъпило писмо от Областния управител на Софийска област с вх.№ 06-06 167 от 17.12.2015 г. във връзка с участие на Община Долна баня в проект с работно наименование "Дигитализация на културно-историческото наследство на Софийска област" по първа покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020 год.

Докладна - записка с вх.№ 18/15.12.2015г., относно мерки за оптимизиране механизмът за взаимодействие между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Долна баня и Общинската комисия за закрила на детето.

Докладна - записка с вх. № 17/14.12.2015 г., относно Културен календар 2016 г.

Докладна - записка с вх. № 15/10.12.2015 г., относно кандидатстване с проектно предложение по ТГС България-Сърбия 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 13 "Г"/07.12.2015 г., относно бюджет на община Долна баня

Докладна - записка с вх.№13 "В"/07.12.2015г., относно отпускане на парични средства за Коледа.

Докладна - записка с вх.№ 13"б"/07.12.2015г., относно план - сметка за планираните постъпления и изразходваните средства от такса битови отпадъци за 2016г. в община Долна баня.

Докладна - записка с вх. № 13/30.11.2015 г., относно село Св. Спас

Докладна - записка с вх. № 12/30.11.2015 г., относно Асоциацията на ВиК - Софийска област

Докладна - записка с вх. № 06"а"/23.11.2015 г., относно структура на общинска администрация Долна баня

Докладна - записка с вх. № 06/19.11.2015 г., относно заявление на Атанас Петров Панов

Докладна - записка с вх. № 05/17.11.2015 г., относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение 

Докладна - записка с вх. № 03 "а"/11.11.2015 г., относно пионерски латер на МВР в село "Свети Спас"

Докладна записка с вх. №128/16.10.2015 г. относно откриване на процедура за предоставяне на концесия за обекти, публична общинска собственост в местностите: "Санър дере", "Курт дере", "Събча дере" и "Луджо дере" с НТП "Язовир" 

Докладна записка с вх. №127/16.10.2015 г. относно предоставяне на Директора на ПГ "Христо Ботев" безвъзмездно за управление и стопанисване общински имот - Акт за публична общинска собственост №1102 от 08.10.2015 г.

Докладна записка с вх. №126/16.10.2015 г. относно "Наредба на Общински съвет, община Долна баня за предоставяне на общински концесии"

Докладна записка с вх. №125/14.10.2015 г., относно предоставяне на имот кад.№040011, с площ от 2,773 дка, НТП-"Нива", в местността "Кв.105-Герена" в землището на град Долна баня на наследници на Кръстьо Димитров Благов

Докладна - записка с вх. №122/23.09.2015 г., относно постъпило писмо от Обласния управител на Софийска област с вх. № 06-06-120/17.09.2015 г. във връзка с писмо на Д-р Ваньо Шарков - Заместник-министър на здравеопазването, за определяне на представител от община Долна баня, който да участва в комисията за изработване на областна здравна карта на Софийска област

Докладна - записка с вх. №116/07.09.2015 г., относно приемане на Доклад за анализа на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Долна баня

Докладна - записка с вх. №114 "Б"/27.08.2015 г., относно предоставяне на Директора на Дома за деца, лишени от родителска грижа безвъзмездно за управление и стопанисване на масивни сгради

Докладна - записка с вх. №114 "А"/27.08.2015 г., относно извършване на ремонт и преустройство на съществуваща сграда и пристройка в УПИ I-Поликлиника

Докладна записка с вх.№114/26.08.2015 г., относно промяна в поименния списък на капиталови разходи за 2015 г.

Докладна - записка с вх. №113/26.08.2015 г., относно разкриване на социален комплекс

Докладна - записка с вх. № 99/21.08.2015 г., относно участие на Община Долна баня в учредяване на ново "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Самоков"

Докладна - записка с вх. № 98/03.08.2015 г., относно създаване на геопарк на територията на Рила

Докладна - записка с вх. № 95/17.07.2015 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 92 "З"/02.07.2015 г., относно капиталови разходи за 2015 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 92 "Ж"/02.07.2015 г., относно бюджета на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 92 "Г"/02.07.2015 г., относно бюджетна прогноза за местните дейности на община Долна баня за периода 2016-2018 г. 

Докладна - записка с вх. № 92 "В"/01.07.2015 г., относно Курорт Долна баня

Докладна - записка с вх. № 92 "Б"/30.06.2015 г., относно УПИ III-270

Докладна - записка с вх. № 92 "А"/29.06.2015 г., относно "ИКЕН НАРА" ЕООД

Докладна - записка с вх.№ 92/29.06.2015г., относно искане за допускане за изработване на ПУП-ПП за преместване на електропровод

Докладна - записка с вх. № 87/23.06.2015 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2015 г.

Докладна - записка с вх. № 86/23.06.2015 г., относно заявление от дружество "ФРАМБИ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 77/09.06.2015 г., относно Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх.№76/04.06.2015г., относно Кандидатстване на община Долна баня по Наредба - 2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра на младежта и спорта.

Докладна - записка с вх.№75/01.06.2015г., относно Общинска програма за закрила на детето за 2015г.

Докладна - записка с вх. №74/28.05.2015г., относно приемане насъжденията, в които ще се извършви ползване за дървесина през 2015г от ОГФ.

Докладна - записка с вх. №73/28.05.2015г., относно годишен отчет на община Долна баня 

Докладна - записка с вх. № 72/26.05.2015 г., относно свикване на 38-мо редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД

Докладна - записка с вх. № 71/26.05.2015 г., относно участие на Община Долна баня в учледяване на ново "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Самоков"

Докладна - записка с вх. № 69/20.05.2015 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 68/15.05.2015 г., относно проектно предложение "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

Докладна - записка с вх. № 66/05.05.2015 г. относно проект "Нови възможности за социално включване в община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 64/30.04.2015 г., относно "ДБ ПРОЕКТ" ООД

Докладна - записка с вх. № 62/28.04.2015 г., относно "ДБ ПРОЕКТ" ООД

Докладна - записка с вх. № 58/23.04.2015 г., относно имот кадастрален № 011011

Докладна - записка с вх. № 57/23.04.2015 г., относно Мониторингов доклад за изпълнение на дейностите по Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня за периода 2011-2014 година

Докладна - записка с вх. № 56/20.04.2015 г., относно "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 55/20.04.2015 г., относно "ИКЕН НАРА" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 47/21.03.2015 г., относно Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. в община Долна баня

Предложение от Владимир Джамбазов - кмет на община Долна баня, относно създаване на ново населено място в землището на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 44/17.03.2015 г., относно СХУ "Венетица"

Докладна - записка с вх. №38/12.03.2015г., относно отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги

Докладна - записка с вх. № 35/04.03.2015 г., относно Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх.№ 34/26.02.2015г., относно молба от Стефан Стефанов за закупуване на земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх.№ 33/26.02.2015г., относно продажба на имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 32/23.02.2015г., относно молба за закупуване на земя, частна - общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 31/20.02.2015 г., относно общинско търговско дружество "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх.№ 30/20.02.2015г., относно Предложение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня 

Докладна - записка с вх.№29/20.02.2015г., относно Предложение за отмяна на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 20/06.02.2015 г., относно определяне на продажни цени за дървесина

Докладна - записка с вх. № 19/06.02.2015 г., относно Доклад за отчитане на изпълнението през 2014 година на Плана за действие на община Долна баня за подкрепа на интеграционните политики (2012-2014 г.)

Докладна - записка с вх.№17/30.01.2015г., относно предложение за проект за културен календар на община Долна баня за 2015г. 

Докладна - записка с вх. №16/30.01.2015г., относно предоставяне на имот кадастрален №011011

Доклад с вх. № 15/27.01.2015г., относно средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности в община Долна баня за периода 2015 - 2017г.

Докладна - записка с вх. № 15"а"/27.01.2015 г., относно имот-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 15"б"/27.01.2015 г., относно Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2015 г. 

Докладна - записка с вх. № 15"в"/27.01.2015 г., относно образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Доклад с вх. № 14/27.01.2015г., относно приемане бюджета на община Долна баня за 2015 год.

Докладна - записка с вх № 13/27.01.2015г., относно проект за решение за приемане на бюджета на община Долна баня за 2015 год.

Докладна - записка с вх. № 12/24.01.2015 г., относно ползването на дървесина от гори собственост на община Долна баня през 2015 г.

Докладна - записка с вх. № 11/23.01.2015 г., относно Агенция за социално подпомагане

Докладна - записка с вх. № 08/20.01.2015 г., относно Курорт Долна баня

Докладна - записка с вх. № 07/15.01.2015 г., относно "Голф клуб Ибър" АД

Докладна - записка с вх. № 06/15.01.2015 г., относно имот пл. № 1260

Докладна - записка с вх. № 02/07.01.2015 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година

Докладна - записка с вх. № 01/06.01.2015 г., относно проект "Изграждане на кули и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари"

Докладна - записка с вх. № 137/30.12.2014 г., относно План- сметка за планираните постъпления и изразходвани средства от такса битови отпадъци за 2015 година в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 133/15.12.2014 г., относно горски фонд, собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 128/01.12.2014 г., относно имот кад. № 036016

Докладнa - записка с вх.№ 120/18.11.2014г., относно Общо събрание на Асоциацията по ВиК - Софийска област

Докладна - записка с вх. № 119Г/17.11.2014 г., относно капиталови разходи за 2014 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 119Д/17.11.2014 г., относно корекции по бюджета на община Долна баня за 2014 г.

Докладна - записка с вх.№ 116/06.11.2014г., относно Предоставяне на имот №026015, в местността "Кошуери/Каеджика" в землището на град Долна баня

Докладна - записка с вх.№ 115/06.11.2014г., относно Предоставяне на имот №005040, в местността "Чешмелия" в землището на град Долна баня

Докладна - записка с вх.№ 114/06.11.2014г., относно Предоставяне на имот №026013, в местността "Кошуери/Каеджика" в землището на град Долна баня.

Докладна - записка с вх. № 113/31.10.2014 г., относно Български ловно-рибарски съюз

Докладна - записка с вх. № 103/28.10.2014 г., относно проект "Развитие на спорта в община Долна баня - реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня, община Долна баня"

Докладна-записка с вх. № 110/28.10.2014г., относно искане да бъде учредено право на преминаване през поземлен имот  №000272

Докладна-записка с вх. № 108/23.10.2014 г., относно одобряване проект на "ПУП-ПРЗ на УПИ I - Лятна къпалня и част от УПИ с ново отреждане

Докладна - записка с вх.№ 107/21.10.2014г., относно откриване процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по реда на Закона за обществените поръчки

Докладна - записка с вх. № 106/10.10.2014 г., относно продължаване на договор за наем на

лекарски кабинет на "СМДЛ д-р Бухов" ЕООД

Докладна - записка с вх. №105/09.10.2014г., относно продължаване на договор за наем на лекарски кабинет на "СМДЛ Имуно - хем" ЕООД

Докладна - записка с вх.№ 104/09.10.2014г., относно продължаване на договор за наем на лекарски кабинет на ЕТ "АИПСМП по АГ д-р Пламен Николов"

Докладна - записка с вх. № 102/03.10.2014г., относно продължаване на договор за наем на лекарски кабинет на ЕТ "ИППМП - Д-Р АНГЕЛ МИТЕВ"

Докладна - записка с вх. № 101/03.10.2014г., относно продължаване на договор за наем на лекарски кабинет на ЕТ "АВИЦЕНА - Д-Р УЗУНОВА"

Докладна - записка с вх. № 100/03.10.2014г., относно продължаване на договор за наем на лекарски кабинет на ЕТ "АИППМП - Д-Р ШАМОВА"

Докладна - записка с вх. № 99/02.10.2014г., относно продължаване на договор за наем на лекарски кабинет на "ЕТ Надя Кайтазова - АСМП - ИПСМП по детски болести"

Докладна - записка с вх. № 98/30.09.2014 г., относно мярка 226 "Възстановяване на горскияпотенциал и въвеждане на превантивни дейности"

Докладна - записка с вх. № 97/29.09.2014 г., относно "ДБ ПРОЕКТ" ООД

Докладна - записка с вх. № 95/03.09.2014 г., относно приемане на "Общински план за развитие на община Долна баня 2014 - 2020 година" 

Докладна - записка с вх. № 94/03.09.2014 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕАД

Докладна - записка с вх. № 93/03.09.2014 г., относно проект "Грижи за достоен живот"

Докладна - записка с вх.№ 92/03.09.2014г., относно честването на 40г. град

Докладна - записка с вх. № 91/03.09.2014 г., относно ОДЗ "Юрий Гагарин" гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. № 90/03.09.2014 г., относно капиталови разходи за 2014 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 89/03.09.2014 г., относно разкриване на социална услуга - Център за работа с деца на улицата 

Докладна - записка с вх. № 88/03.09.2013 г., относно приемане на "Последваща оценка на общински план за развитие на община Долна баня 2007-2013 година"

Докладна - записка с вх. № 87А/27.08.2014 г., относно предложение до НОИ за отпускане на персонална пенсия на деца на починал родител

Докладна - записка с вх. № 87/12.08.2014 г., относно определяне на продажни цени за дървесина

Докладна - записка с вх. № 86/12.08.2014 г., относно ползване на гори и земи от горския фонд 

Докладна - записка с вх. № 81/08.07.2014 г., относно капиталови разходи 2014 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 79/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 78/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 77/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 76/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 75/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 74/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 73/08.07.2014 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 72/08.07.2014 г., относно ЕТ "НИКОЛ-ИВЕЛИНА ДЖАМБАЗОВА"

Докладна - записка с вх. № 70/04.07.2014 г., относно допълване на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014 г. и 2015 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 69/04.07.2014 г., относно допълване на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Долна баня 2011-2016 година

Докладна - записка с вх. № 68/04.07.2014 г., относно Годишен отчет на община Долна баня за 2013 г., придружен с отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС 

- Приложение към Докладна - записка с вх. № 68/04.07.2014 г.

Докладна - записка с вх. № 67/03.07.2014 г., относно търговска дружество с общинско участие "ГАЛЕН" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 66/01.07.2014 г., относно кандидатстване с проект по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

Докладна - записка с вх. № 65/26.06.2014 г., относно промяна на трасето на улица "Мура"

Докладна - записка с вх. № 60/10.06.2014 г., относно ПК "Напредък" гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. № 59/10.06.2014 г., относно имотите от Общински поземлен фонд, които Общината има намерение да отдаде под наем

Докладна - записка с вх. № 54/12.05.2014 г., относно Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа гр. Долна баня

Докладна-записка с вх. № 52/09.05.2014 г., относно Намерение на община Долна баня да участва в Третата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Докладна - записка с вх. № 49/28.04.2014 г., относно ползването на дървесина от гори собственост на общината през 2014 г.

Докладна - записка с вх. № 46/11.04.2014 г., относно Отчет за дейността на Общински съвет град Долна баня и неговите комисии през второто шестмесечие на 2013 година

Докладна - записка с вх. № 44/02.04.2014 г., относно изграждане на спортен комплекс и един за ДОВДЛРГ

Докладна - записка с вх. № 42/25.03.2014 г., относно проект "Обособяване и преустройство на "Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция" и "Дневен център за лица с деменция" в град Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 41/25.03.2014 г., относно имот № 000259 - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 39/19.03.2014 г., относно Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 38/14.03.2014 г., относно отмяна на решения на Общински съвет Долна баня

Докладна - записка с вх. № 37/13.03.2014 г., относно Фондация "Имеон-Балкани" и Проект "Ромски занаяти - традиции и бъдеще"

Докладна - записка с вх. № 36/12.03.2014 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 35/11.03.2014 г., относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на "Общински план за развитие 2007-2013 г." на община Долна баня за 2013 година

Докладна - записка с вх. № 34/10.03.2014 г., относно проект на Общия устройствен план на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 33/10.03.2014 г., относно имот кад. № 036016, с площ 2,841 дка, НТП - "Нива", в местността "Кв. 104А-Марица" 

Докладна - записка с вх. № 32/24.02.2014 г., относно искане с вх. № 94-00-1583/24.09.2013 г.

Докладна - записка с вх. № 18/23.01.2014 г., относно ДДЛРГ "Констанца Ляпчева"

Докладна - записка с вх. № 17/23.01.2014 г., относно Бюджет на Община Долна баня за 2014 година

Докладна - записка с вх. № 16/23.01.2014 г., относно Структура на общинска администрация Долна баня и дейностите към Община Долна баня за 2014 година

Докладна - записка с вх. № 15/23.01.2014 г., относно Бюджет на Община Долна баня за 2014 година

Докладна - записка с вх. № 08/09.01.2014 г., относно "Бяла вода-Долна баня" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 07/07.01.2014 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година

Докладна - записка с вх. № 06/07.01.2014 г., относно имот кад. № 034037, в местността "Кв. 79-Баклавата"

Докладна - записка с вх. № 04/03.01.2014 г., относно Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 02/03.01.2014 г., относно Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 01/03.01.2014 г., относно Културен календар на община Долна баня за 2014 година

Докладна - записка с вх. № 177/14.12.2013 г., относно имот кад. № 025029, с площ от 5,267 дка, НТП - "Нива", в местността "Кв. 78-Каеджика"

Докладна - записка с вх. № 176/11.12.2013 г., относно заявление с вх. № 26-00-675/12.11.2013 г. от Георги Трендафилов

Докладна - записка с вх. № 175/06.12.2013 г., относно местни данъци и такси

Докладна - записка с вх. № 174 Б/05.12.2013 г., относно такса за битови отпадъци 

Докладна - записка с вх. № 174 А/05.12.2013 г., относно такса за битови отпадъци

Докладна - записка с вх. № 174/05.12.2013 г., относно корекция на бюджет на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 173/05.12.2013 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 172/05.12.2013 г., относно "Аква Парадайз" ЕАД

Докладна - записка с вх. №168/21.11.2013 г., относно Приемане насажденията, в които ще се извърши ползване през 2014 г. от горите и земите от горския фонд, собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 167/20.11.2013 г., относно План за дейността на НЧ "Рила-1898" - град Долна баня

Докладна - записка с вх. № 166/18.11.2013 г., относно имот кад. № 024020, в местността "Кв.77-Каеджика"

Докладна - записка с вх. № 163/08.11.2013 г., относно  гори собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 162/05.11.2013 г., относно Общински бюджет на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 161/04.11.2013 г., относно ПГ "Христо Ботев"

Докладна - записка с вх. № 159/22.10.2013 г., относно Актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 157/21.10.2013 г., относно одобряване на ПУПІПР и ПУП-ПЗ за УПИ І-Лятна къпалня и УПИ ІІ-Спортен комплекс в кв. 12 по плана на Курорт Долна баня

Докладна - записка с вх. № 155/15.10.2013 г., относно изработване на ПУП-ПР

Докладна - записка с вх. № 152/01.10.2013 г., относно продажба на земя с отстъпено право на строеж

Докладна - записка с вх. № 151/01.10.2013 г., относно търг за земеделски земи от общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 150/01.10.2013 г., относно минерална вода "Долна баня" 

Докладна - записка с вх. № 149/01.10.2013 г., относно "Бяла вода-Долна баня" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 147/30.09.2013 г., относно Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ "ЕАД"

Докладна - записка с вх. № 143/19.09.2013 г., относно имот кад. № 024020

Докладна - записка с вх. № 134/26.08.2013 г., относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ във Фонд "Социална закрила"

Докладна - записка с вх. № 133/26.08.2013 г., относно кандидатстване по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Докладна - записка с вх. № 129/08.08.2013 г., относно кандидатстване по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони

Докладна - записка с вх. № 128/08.08.2013 г., относно кандидатстване по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Докладна - записка с вх. № 127/08.08.2013 г., относно ЛРС "Долна баня - Сокол 1898"

Докладна - записка с вх. № 126/07.08.2013 г., относно ДДЛРГ "Констанца Ляпчева"

Докладна - записка с вх. № 120/30.07.2013 г., относно дървесина от гори, собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 119/30.07.2013 г., относно санитарно прочистване в гори, собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 118/30.07.2013 г., относно определяне на продажни цени на дървесина

Докладна - записка с вх. № 116/29.07.2013 г., относно проект "Нови възможности за социално включване в община Долна баня"

Докладна - записка с вх. № 112/18.07.2013 г., относно заявление от "РС-ТМ" ООД

Докладна - записка с вх. № 110/11.07.2013 г., относно ползването на дървесина от гори собственост на община Долна баня през 2013 г.

Докладна - записка с вх. № 109/09.07.2013 г., относно Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 105/05.07.2013 г., относно ЕТ "ИНТЕРФОРУМ - ЕКСПРЕС - СЕРВИС - Георги Маринов"

Докладна - записка с вх. № 104/05.07.2013 г., относно заявление от ЛРС "Долна баня"- Сокол 1898

Докладна - записка с вх. № 103/02.07.2013 г., относно Младежки дом

Докладна - записка с вх. № 101/02.07.2013 г., относно промяна в числеността и структурата на Общинска администрация - Долна баня

Докладна - записка с вх. № 94/18.06.2013 г., относно имот кад. № 000391

Докладна - записка с вх. № 89/03.06.2013 г., относно ОДЗ "Юрий Гагарин" гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. № 86/30.05.2013 г., относно писмо на Ихтиманска духовна околия

Докладна - записка с вх. № 84/29.05.2013 г., относно Общинска програма за закрила на детето 2013- 2014 г. - Община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 82/28.05.2013 г., относно ползването на дървесина от гори собственост на община Долна баня през 2013 г.

Докладна - записка с вх. № 80/23.05.2013 г., относно публична общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 79/23.05.2013 г., относно заявление от медицински център "Здраве за всеки" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 76/13.05.2013 г., относно общински гори за лесфонд 2013 г. за добив на дървесина

Докладна - записка с вх. № 75/09.05.2013 г., относно Актуализиран вариант на Общински план за развитие 2007-2013 година на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 72/22.04.2013 г., относно заявление от Петя Янева- директор на СОУ "Неофит Рилски" и Свещеноиконом Пламен Димитров

Докладна - записка с вх. № 71/19.04.2013 г., относно заявление от "Петя Лечева- ИППМДП" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 68/11.04.2013 г., относно общински терен

Докладна - записка с вх. № 67/11.04.2013 г., относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 66/09.04.2013 г., относно Курорт Долна баня

Докладна - записка с вх. № 65/08.04.2013 г., относно заявление от "РС-ТМ" ООД

Докладна - записка с вх. № 64/05.04.2013 г., относно Наредба на ОС Долна баня за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Долна баня - такси за технически услуги

Докладна - записка с вх. № 63/05.04.2013 г., относно заявление от "ЕЛ БАТ" АД

Докладна - записка с вх. № 60/01.04.2013 г., относно приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Долна баня към 31.12.2012 г.

Докладна - записка с вх. № 59/01.04.2013 г., относно актуализиране на Общинските планове за развитие към Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2011-2015 г.

Докладна - записка с вх. № 58/28.03.2013 г., относно годишен отчет на община Долна баня за 2012 година

Докладна - записка с вх. 57/28.03.2013 г., относно Наредба за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на Община Долна баня

Докладна - записка с вх. 56/28.03.2013 г., относно Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд

Докладна - записка с вх. 55/28.03.2013 г., относно продажба на широколистни дървета за огрев през 2013 г. от гори собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. 54/28.03.2013 г., относно ОНЧ "Рила - 1898" гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. 53/25.03.2013 г., относно Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Долна баня

Докладна - записка с вх. 49/12.03.2013 г., относно кандидатстване на община Долна баня по ОП "Административен капацитет"

Докладна - записка с вх. № 48/12.03.2013 г., относно кандидатстване на община Долна баня по ОП "Административен капацитет"

Докладна - записка с вх. № 46/07.03.2013 г., относно Аква Парадайз ЕАД

Докладна - записка с вх. № 43/01.03.2013 г., относно проект "Партньори за по- добра местна и регионална политика"

Докладна - записка с вх. № 36/19.02.2013 г., относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Докладна - записка с вх. № 35/15.02.2013 г., относно Общински план за младежта 2013 година

Докладна - записка с вх. № 34/13.02.2013 г., относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на "Общинския план за развитие 2007-2013 г." за 2012 г.

Докладна - записка с вх. № 31/08.02.2013 г., относно бюджета на община Долна баня за 2013 г.

Докладна - записка с вх. № 30/07.02.2013 г., относно издаване на запис на заповед от община Долна баня в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Докладна - записка с вх. № 29/07.02.2013 г., относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 33 "Обновяване и развитие на населените места"

Докладна - записка с вх. № 28/07.02.2013 г., относно кандидатстване с проектно предложение "По- добро сътрудничество, по- добри възможности, по- добри съседи, по- добри граждани"

Докладна - записка с вх. № 23/05.02.2013 г., относно продажба на имот частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 22/01.02.2013 г., относно допълване на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 18/31.01.2013 г., относно Етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Докладна - записка с вх. № 7/29.01.2013 г., относно ГАЛЕН ЕООД

Докладна - записка с вх. № 16/28.01.2013 г., относно План- сметка за планираните постъпления и изразходвани средства от такса битови отпадъци за 2013 година в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 13/24.01.2013 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г.

Докладна - записка с вх. № 12/24.01.2013 г., относно постъпило искане с вх. № 94-00-93/23.01.2013 г. от Никола Лазаров Георгиев

Докладна - записка с вх. № 10/24.01.2013 г., относно Културен календар за 2013 г. на община Долна баня