приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

Докладни записки

Докладна - записка с вх. № 107/06.07.2018 г., относно проект на "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г."

Докладна - записка с вх. № 106/06.07.2018 г., относно "А1 България"ЕАД

Справка за постъпили предложения по проект на "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г." /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Докладна - записка с вх. № 104/04.07.2018 г., относно авансово плащане

Докладна - записка с вх. № 103/02.07.2018 г., относно ЕТ "ЕЛМИРА ГЕОРГИЕВА - ИЧИ" 

Докладна - записка с вх. № 102/29.06.2018 г., относно ПУП-ИПР

Докладна - записка с вх. № 101/28.06.2018 г., относно Общо събрание на Асоциация на ВиК

Докладна - записка с вх. № 52"А"/20.06.2018 г., относно откриване "Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с психични разстройства"

Докладна - записка с вх. № 98/18.06.2018 г., относно ПУП-ПЗ

Докладна - записка с вх. № 97/18.06.2018 г., относно Общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 96/18.06.2018 г., относно Общински поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 95/13.06.2018 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 94/13.06.2018 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 93/13.06.2018 г., относно общински имот - частна общинска собственост

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Тарифа за определяне на наемните цени за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд - Приложение № 2 на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд /на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Докладна - записка с вх. № 90/07.06.2018 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение пред Държавен фонд "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 89/07.06.2018 г., относно кандидатстване на община Долна баня с проектно предложение пред Държавен фонд "Земеделие"

Уведомление и Докладна - записка от 05.06.2018 г., относно предложение за проект на "Общинска програма за управление на отпадъците на Община Долна баня, 2015-2020 г."

Докладна - записка с вх. № 86/05.06.2018 г., относно договори за наем с общо практикуващи лекари

Докладна - записка с вх. № 85 "Б"/05.06.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 г. на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 85 "А"/05.06.2018 г., относно "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 80/11.05.2018 г., относно земя-частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 79/10.05.2018 г., относно споразумение с партньори за проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 78/10.05.2018 г., относно проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020

Докладна - записка с вх. № 77/09.05.2018 г., относно ПУП-ПП

Докладна - записка с вх. № 76/09.05.2018 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 75/09.05.2018 г., относно допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2018 г.

Уведомление и Докладна - записка от 08.05.2018 г., относно предложение за изменение на Тарифа за определяне на наемните цени за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд - Приложение 2 към Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд

Докладна - записка с вх. № 64/18.04.2018 г., относно договори за концесия за добив на минерална вода

Докладна - записка с вх. № 63/17.04.2018 г., относно "АКВА ПАРАДАЙЗ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 62/16.04.2018 г., относно кандидатстване на Община Долна баня с проектно предложение към Фонд "Социална закрила"

Докладна - записка с вх. № 59/12.04.2018 г., относно определяне на продажни цени за дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, склад община за физически лица местно население

Докладна - записка с вх. № 58/02.04.2018 г., относно откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Констанца Ляпчева" и Преходно жилище за деца и закриване на Дом за деца, лишени от родителскта грижа "Констанца Ляпчева" в гр. Долна баня

Докладна - записка с вх. № 54/26.03.2018 г., относно средства за Великден

Докладна - записка с вх. № 51/26.03.2018 г., относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г. в община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 50/26.03.2018 г., относно земя-частна общинска собственост 

Докладна - записка с вх. № 48/22.03.2018 г., относно Предложение за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд 

Докладна - записка с вх. № 47/22.03.2018 г., относно Общинска програма за закрила на детето за 2018 година

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд /на основание чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове/

Докладна - записка с вх. № 45/21.03.2018 г., относно Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 44/21.03.2018 г., относно недвижим имот - частна общинска собственост

Докладна - записка с вх. № 39/01.03.2019 г., относно отчет за дейността на Обществен съвет за сътрудничество и контрол на социалното подпомагане и социалните услуги към Община Долна баня за 2017 година

Докладна - записка с вх. № 37/21.02.2018 г., относно "ЗАУБА" АД

Уведомление и Докладна - записка от 19.02.2018 г., относно предложение за изменение на Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд 

Докладна - записка с вх. № 35/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 34/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 33/14.02.2018 г., относно ДФ "Земеделие"

Докладна - записка с вх. № 32/13.02.2018 г., относно промяна трасето на ПИ

Докладна - записка с вх. № 29/12.02.2018 г., относно изменение и допълнение на Решение № 127

Докладна - записка с вх. № 28/12.02.2018 г., относно имот частна общинска собственост

Докладна - записка к вх. № 27/09.02.2018 г., относно промяна на трасе на ПИ

Докладна - записка с вх. № 25/29.01.2018 г., относно Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 24/29.01.2018 ., относно Отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 23/25.01.2018 г., относно отпускане на персонални пенсии

Докладна - записка с вх. № 11/12.01.2018 г., относно бюджета на Община Долна баня за 2018 година

Докладна - записка с вх. № 10/12.01.2018 г., относно капиталови разходи за 2018 година на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 09/12.01.2018 г., относно Бюджета на Община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 08/12.01.2018 г., относно Мониторингов доклад за отчитане напредъка по изпълнението през 2017 година на Общински план за интеграция на ромите в община Долна баня (2014-2020 г.)

Докладна - записка с вх. № 04/09.01.2018 г., относно ПУП-ИПРЗ 

Докладна - записка с вх. № 01/09.01.2018 г., относно ПУП-ПЗ на поземлен имот

Справка за постъпили предложения по проект за изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 148/28.12.2017 г., относно "ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ" ЕООД

Докладна - записка с вх. № 144/18.12.2017 г., относно проектно предложение към Фонд "Социална закрила"

Уведомление и Докладна - записка от 07.12.2017 г., относно изменение на Наредба на Общински съвет - Долна баня за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Долна баня

Докладна - записка с вх. № 141 "в"/07.12.2017 г., относно корикции по бюджета на Община Долна баня за 2017 г.

Докладна - записка с вх. № 141 "б"/07.12.2017 г., относно план-сметка за такса битови отпадъци за община Долна баня за 2018 г.

Докладна - записка с вх. № 141"а"/07.12.2017 г., относно капиталови разходи за 2017 година на Община Долна баня