приемни дни | кмет | новини | е-услуги | галерия | контакти

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Официална страница за Национално преброяване 2021 г.  - https://census2021.bg/

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Общинска преброителна комисия - Долна баня стартира процедура по набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

 От 15 септември до 30 октомври 2020 г. лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори в преброяването, подават заявление чрез Общинската преброителна комисия – Долна баня до Директора на Териториалното статистическо бюро. Подадените документи в Общинската преброителна комисия се регистрират в Центъра за административно обслужване в Община Долна баня, находящ се в град Долна баня, ул.Търговска“ № 134 - партер, дава им се входящ номер и се записват в електронната система.

Документи ще се приемат  всеки работен ден от 08.30 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 17.00 ч.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно.

Необходими документи:

1. Заявление (по образец).

2. Автобиография (по образец)

    3.  Копие от диплома за завършено образование

    4.  Снимка * – цветна, дигитална (портретна, за документи)

    5.  Документ, удостоверяващ IBAN

    6.  Съгласие за обработване на лични данни.

* Информация за обработка на лични данни

*Кандидат за контрольор, преброител или придружител, който в заявлението за кандидатстване изрази желание снимката му от Регистър „Български документи за самоличност“ да бъде използвана при издаване на служебна карта  от НСИ,  необходима за легитимация при извършване на преброяването на населението, да не прилага такава към набора от документи.

Общинската преброителна комисия - Долна баня ще осъществи подбор на преброители и контрольори, както и на необходимия брой резерви от 02.11.2020 г. до 20.11.2020 г.

 Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Долна баня, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред Центъра за административно обслужване в сградата на Община Долна баня най-късно до 10.12.2020 г.

  При предстоящото преброяване в община  Долна баня  в 20 преброителни участъка ще бъдат ангажирани 20 преброители и 4  контрольори - за 6 контролни района, които ще преминат специални обучения.

  Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.     

   Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

  От кандидатите ще се изисква да усвоят за кратко време голям обем от информация по различните теми, включени в преброителната карта и инструкцията към нея. След като преминат обучение те трябва да познават в детайли преброителната карта и инструкцията за попълването ѝ, за да могат да отговарят на широк кръг от въпроси, задавани им от преброяваните лица.

          Не се допуска за преброители и контрольори да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

        Общинска преброителна комисия-Долна баня  информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

 Общинска преброителна комисия-Долна баня